SFG 2.0

Smart Farmer Grid 2.0.

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In het landelijk-agrarisch gebied (haarvaten van het landelijk net) is nog nauwelijks onderzoek verricht naar optimale smart-grid oplossingen. Dit terwijl juist hier de energievraag sterk fluctueert (melk-, voeder- en mestapparatuur), agrariërs steeds vaker energieleverancier worden (zon-PV- en/of wind) en de afstanden tussen de aansluitingen groot zijn (netverzwaring zeer kostbaar).

Doelstelling
Doel is het onderzoeken en ontwikkelen van concepten, technieken en tools voor het optimale ontwerp van een smart-grid-infrastructuur in landelijk-agrarisch gebied. Het project sluit aan bij programmalijn 5.5. De te ontwikkelen beslismethodiek zal alle relevante factoren voor het ontwerp van het optimale lokale energiesysteem integraal afwegen.

Korte omschrijving
Het project bouwt voort op een uitgevoerde haalbaarheidsstudie. Hierin zijn op kleine schaal, en voor een specifieke situatie, de energievraag- en aanbodprofielen bepaald en zijn diverse maatregelenscenario's doorgelicht op technische/ financiële haalbaarheid en de eisen die zij aan het net stellen. Dit project gaat hierop verder. Daarin worden alle relevante factoren voor het optimale ontwerp onderzocht. Onderzoek naar technische mogelijkheden vraag- en aanbodafstemming, gedrags- en sociale aspecten en het onderzoek naar de wet- en regelgeving, rollen en bevoegdheden zal de basis vormen. De resultaten van deze onderzoeken worden tenslotte samengebracht. De technisch-financiële scenario's worden getoetst op voorkeuren, draagvlak en sturingsmogelijkheden en juridische en organisatorische randvoorwaarden. Dit zal leiden tot een rangschikking van (combinaties van) maatregelen naar effectiviteit ten aanzien van het bereiken van de optimale smart-gridsituatie.. Uiteindelijk zal dit leiden tot een beslismethodiek voor netbeheerder voor inrichting optimale lokale energie-infrastructuur.

Resultaat
Het belangrijkste resultaat van dit project is een beslismethodiek waarmee bepaald kan worden of er geïnvesteerd moet worden in smart-gridtechnieken en/of in netverzwaring. Rekening houdend met technische, financiële, juridische en gedragsaspecten. Daarnaast zal het project leiden tot een uitgebreide catalogus aan best practices, nieuwe business cases en adviezen voor wetgevers/ beleidsmakers.