WVIP

WVIP Waterstof Veiligheid Innovatieprogramma

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het programma sluit aan bij de geldende beleidskaders en regelgeving voor waterstof. In de periode dat er nog geen compleet beleidskader voor waterstof beschikbaar is, volgt het pro-gramma de uitgangspunten voor het omgaan met veiligheidsrisico's van de energietransitie, zoals geformuleerd door het ministerie van EZK in overleg met het ministerie van IenW en het ministerie van JenV.

Doelstelling
Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) heeft als doel om de brede introductie van waterstof, als innovatieve en duurzame energiedrager, in het publieke domein mogelijk te maken en te versnellen, door potentiële risico's te identificeren en te adresseren, en door pas-sende voorzorgsmaatregelen vorm te geven om risico's te mitigeren en beheersen. Om water-stof een significante bijdrage te laten leveren aan de energietransitie, zijn borging van veiligheid en bijpassende wet- en regelgeving een randvoorwaarde. De bovenstaande doelstelling van het project omvat het bijeenbrengen en opdoen van zowel bestaande als nieuwe kennis voor innovatieve en verbeterde producten en diensten met betrekking tot het voorkomen en beheersen van waterstof-gerelateerde incidenten. Het ontbreken van deze producten en diensten vormt een belemmering voor de veilige en kosteneffectieve introductie en inzet van waterstof als nieuwe/innovatieve energiedrager.

Korte omschrijving
De scope van het WVIP betreft een waardeketen die is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel van de keten is generiek en onafhankelijk van de eindgebruikerstoepassing. De keten start bij het verlaten van een centrale industriële productielocatie (veiligheidsaspecten op de produc-tielocatie vallen onder een industrieel regime en zijn voldoende afgedekt). Bij on-site productie valt productie wel onder het programma. De keten verloopt verder via op- en overslag en transport en distributie. Het tweede deel van de keten heeft een focus op mobiliteit en transport toepassing en betreft tankstations en de gebruiksfase van voertuigen tot en met de onderhoud- en afvalfase van voertuigen, en hulpverlening bij incidenten. Binnen het tweede deel van de keten komen echter óók veiligheidsaspecten rond tunnels aan bod, en elders in de gebouwde omgeving, zoals bij het parkeren van waterstofauto's in ondergrondse parkeergarages of in individuele garages bij wo-ningen. Het programma beoogt systematisch na te lopen of alle veiligheidsaspecten in beeld zijn, er adequate maatregelen voorhanden zijn en geïmplementeerd zijn, en of zaken helder en eenduidig in regelgeving zijn afgedekt.

Resultaat
Om de doelstelling te realiseren worden in het WVIP de volgende thema's ter behandeling ge-nomen (1) Uniforme vergunningverlening, (2) Risicobeheersing en incidentbestrijding, (3)Wet- en regelgeving en beleid, (4) Veiligheidsaspecten en risico's (landelijk afgestemde maatregelen en instrumenten voor veiligheidsaspecten en risico's) productie, opslag, transport en gebruik, (5) Veiligheidsaspecten en risico's – HAZID-studie gebruik en (6) De inventarisatie van (in-ter)nationale projecten en 'lessons learned' Deze inventarisatie van relevante projecten en 'les-sons learned' kan input zijn voor de andere vijf thema's. Elk van bovengenoemde onderwerpen is ondergebracht in een werkpakket bestaande uit private en publieke belanghebbenden, die fysiek samenkomen en actief vanuit hun expertise bijdragen. Voor de communicatie en disseminatie is werkpakket 7 opgezet. Dit werkpakket is direct rap-porterend aan de stuurgroep.