TOP-technologie

Pilotonderzoek Thermocrack en Optigest

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dit project wil bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding door met Thermocrack en Optigest in 2020 33 Mm3 aan extra biogas te produceren, 20.000 ton CO2 te besparen, netto chemicaliën te besparen en 60.000 ton minder afval (zuiveringsslib) te produceren.

Doelstelling
Doel van dit project is om twee innovatieve en kosteneffectieve vergistings(voorbehandelings)technologieën te ontwikkelen die elkaar aanvullen in de vergisting van afvalwaterzuiveringsslib en andere biomassa zoals mest.

Korte omschrijving
Thermocrack en Optigest zijn twee technologieën die het gistingsproces efficiënter maken. De technologieën zijn robuust en stabiel waardoor de bedrijfsvoering betrouwbaar is. De afgelopen twee jaar is in het laboratorium de proof-of-principle van beide technologieën aangetoond op afvalwaterzuiveringsslib. In dit project worden pilot- en laboratoriumonderzoeken uitgevoerd om: - Proof-of-principle naar pilot schaal op te schalen (pilotonderzoek). - Technologieën voor afvalwaterzuiveringsslib te optimaliseren (pilotonderzoek). - De technologie verder te ontwikkelen zodat deze ook toegepast kan worden op andere natte biomassastromen (bijvoorbeeld industriële reststromen en mest, laboratoriumonderzoek). Het project wordt uitgevoerd door een sterk consortium van ondernemingen, waterschappen en kennisinstellingen, te weten Royal HaskoningDHV, Logisticon Water Treatment, Waterschap Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en STOWA.

Resultaat
Het project meot resulteren in: - 20 tot 40% extra biogasproductie en navenante verlaging van CO2 footprint; - 15% minder afvalproductie (slib) per afvalwaterzuivering; - 15 tot 30% kostenverlaging.