OPSCHALER

Open Platform voor Smart data in Combinatie met Holistische Analyse Leidend tot Energie Reductie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Voor gebouweigenaren die willen investeren in energiebesparende maatregelen is het nog steeds moeilijk om een goed beeld te krijgen van de werkelijk te verwachten besparing in hun specifieke situatie. De meeste besparingsadviezen gaan uit van een genormeerd gebouwgebruik en houden geen rekening met het werkelijke gebruik. Met de komst van de slimme energiemeters komt er een groot reservoir aan werkelijke verbruiksgegevens beschikbaar. Echter, de energieverbruiksdata zoals geregistreerd door netbeheerder zijn - vanwege privacy-eisen – momenteel alleen openbaar toegankelijk na aggregatie op postcode-6 niveau en gesommeerd over een periode van enkele maanden of een jaar. Hierdoor is het maar beperkt mogelijk om deze data in te zetten om besparingsadviezen betrouwbaarder te maken en het energiegebruik en energieopwekking op verschillende schaalniveaus te optimaliseren.

Doelstelling
In het OPSCHALER project werken TU Delft, Enexis, W/E adviseurs, DEMO Consultants, Almende, Huygen Installatie Adviseurs en De Haagse Hogeschool samen om methoden en diensten te ontwikkelen, gebaseerd op software agents, voor ontsluiting van energiegebruiksdata op verschillende aggregatieniveaus (plaats en tijd), zodanig dat privacy bescherming betreffende woninggebruikers gegarandeerd kan worden. Deze data-aggregatiemethoden zullen het mogelijk maken dat de informatie m.b.t. werkelijk energieverbruik kan worden ingezet voor sterk verbeterde adviezen over het potentieel en de effectiviteit van besparingsmaatregelen op woningniveau en op wijk- of voorraadniveau. Ook wordt het dan beter mogelijk om informatie uit andere databestanden (BAG, Energielabel, SHAERE, WOoN) te koppelen aan energieverbruiksgegevens voor een verrijkt inzicht in de werkelijke energieprestatie van gebouwen.

Korte omschrijving
Op basis van de methoden ontwikkeld in OPSCHALER worden producten en diensten ontwikkeld waarin energieverbruiksdata vanuit een open data platform worden ingezet ter ondersteuning van: 1 Gepersonaliseerd advies over de werkelijke opbrengst van besparingsmaatregelen bij woningen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van verbruiker en woningtype; 2 Instrumenten voor portfolio en asset management gericht op energieneutrale renovatie in de huursector ; 3 Data transacties (uitwisseling / deling) tussen bewoners, Verenigingen van Eigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven en overheden t.b.v. optimalisatie van energie management diensten en netwerkbeheer.

Resultaat
Het project heeft een looptijd van drie jaar. Een groot deel van de ontwikkelde kennis en methoden zal publiek beschikbaar komen.