Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland beschikt wereldwijd over de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen ter wereld. Hiermee ontstaan in toenemende mate kansen en uitdagingen om het aanbod van duurzame energie te optimaliseren in combinatie met de netcapaciteit. Slimme laadstrategieën gaan een noodzakelijke voorwaarde zijn bij grootschalige uitrol van elektrisch rijden, kennis die bij uitstek ook toepasbaar is in andere landen.

Doelstelling
Doel van dit project is om kennis te ontwikkelen over het potentieel van slim laden om de energievraag door elektrische auto's te optimaliseren naar het energie-aanbod en netcapaciteit - op netniveau en op netaansluitingsniveau. Noodzakelijke voorwaarde hiertoe is het samenvoegen van de twee grootste datasets van publieke laadtransacties in Nederland. De opgedane kennis zal leiden tot nieuwe product-, proces- of dienstinnovaties en tot zeer forse verlaging van de kosten voor netbeheerders.

Korte omschrijving
1) Het samenvoegen van G4/MRA en ELAAD databases tot één wereldwijd unieke datahub met alle (historische en toekomstige) laadtransacties van meer dan 80% van de publieke laadstations in Nederland (WP1). 2) Ontsluiten van de kennis en informatie over laadgedrag op publieke laadinfrastructuur welke op basis van de unieke samenvoeging van bovenvermelde databases kan worden gegenereerd (mogelijkheid tot indiening kennisvragen en -verzoeken door derden) (WP2). 3 Uitvoeren van analyses: a) Interregionaal vervoer en laadgedrag (WP3); b) Potentieel van slimme laadstrategieën, nadruk op optimaliseren naar netcapaciteit en energie-aanbod (WP4); c) Slimme laadstrategieën om elektrische wagenparken te laden binnen bestaande capaciteitsaansluitingen (WP5). 4 Disseminatie van activiteiten naar: a) De praktijk (bedrijfsleven, via workshops, professionele publicaties en presentaties); b) De wetenschap (congres/journal publicaties); c) Overheid (als eigenaren van (data van het gebruik van de) laadinfrastructuur); d) Onderwijs (onderwijsproducten, cases in onderwijs, gastcolleges).

Resultaat
Resultaten van het project omvatten (i) een datahub met meer dan 80% van de laadtransacties op publieke laadpalen beschikbaar voor analyse, (ii) facilitering van derden bij het datadeelverzoeken, (iii) scherper inzicht in (de voorwaarden van) het potentieel van slim laden, (iv) een eerste stap tot het betrekken van het bedrijfsleven bij een te vormen fieldlab smart charging. Het project levert vergeleken met de huidige situatie meer inzicht op in hoe elektrische voertuigen in de toekomstige energietransitie het beste kunnen worden gefaciliteerd middels slimme laadstrategieën.