MOBS

Mestraffinage op boerderijschaal (MOBS)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De schaalvergroting in de landbouw zet door. Het melkquotum gaat er in 2015 af en veel melkveehouders hebben hun stallen vergroot. De melkprijs is gestegen en de vraag naar babyvoeding op basis van Nederlandse melk laat zien dat de vraag groot is. De volgende bottleneck gaat mest worden. De vraag is hoe het mestoverschot dat niet op eigen land mag worden gebruikt, kan worden afgezet. Vanuit de overheid komt er in 2014 wetgeving, waarin de boeren verplicht worden een deel van dit overschot te verwerken. Hiervoor kan mestraffinage de oplossing bieden.

Doelstelling
De doelstelling van het project is het verduurzamen van de landbouw en in het bijzonder de melkveehouderij door middel van mestraffinage. Mest wordt omgezet in energie, kunstmest en hoogwaardige mestkorrels, die kunnen worden geëxporteerd of ingezet als grondstof in de kunstmestindustrie. Hiermee wordt ook gewerkt aan een oplossing voor het fosfaattekort.

Korte omschrijving
Het project betreft de naschakeling na een “eenvoudige” vergister zoals die in de markt te verkrijgen is. Een deel van de mineralen wordt op het land aangewend voor bemesting. Niet alle mest hoeft daarom verwerkt te worden. Daarom is gekozen voor een hygiënisatie stap achter de vergister, gevolgd door een mechanische scheider. De dunne fractie wordt nog eens bewerkt met een struvietreactor en stikstofstripper. Na de verwerking van de mest, blijven 4 fracties over: 1. Een kali-rijke, nog stikstof en fosfaat bevattende, dunne fractie; deze wordt aangewend op het land bij de boerderij, 2. Een fosfaatrijke, hoge organische stof bevattende, dikke fractie; welke wordt aangewend op het land bij de boerderij, 3. Een fosfaatrijke en stikstof bevattende struviet (korrel), welke wordt afgezet als meststof (geen kunstmest) (in het buitenland). 4. Een stikstofrijke vloeibare kunstmest. (afhankelijk van het gebruikte zuur, ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat). Dit is een erkende kunstmest.

Resultaat
Het project resulteert in een demo installatie bij een melkveehouder die zijn bedrijf wil vergroten in 2015. De stal is al aangepast en met deze installatie kan hij al zijn mest op een verantwoorde en rendabele wijze afzetten. Een naburige varkenshouder zal zijn overschotmest ook leveren aan deze installatie. De raffinage van het digestaat wordt gebouwd door ProfiNutrients. Zij hebben al een pilot gebouwd in Hoogwoud voor de raffinage van digestaat, waarin het principe zich in de Nederlandse situatie heeft bewezen. Met dit project wordt de hele keten voor mono-vergisting tot raffinage op boerderijschaal gedemonstreerd. Cornelissen Consulting Services (CCS) ontwerpt de gehele keten en doet de projectuitvoering.