L4L

Local4Local

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
1. De energietransitie, die zich richt op het verlagen van de CO2-emissies binnen onze energievoorziening. 2. De afnemende betaalbaarheid van onze energievoorziening. 3. De sterke stijging van de kosten van het transport van energie. 4. Het afnemende draagvlak voor de energietransitie. 5. De opkomst van energiegemeenschappen van lokale overheden, bedrijven en burgers. De directe aanleiding van dit project is het steeds groter wordende verschil tussen de kostprijs van de energie die de energiegemeenschappen zelf produceren en de prijs die de leden voor hun afname moeten betalen aan hun energie-leveranciers. Hieruit volgt de wens van de coöperatieve energiesector om dit fundamenteel beter te organiseren.

Doelstelling
De doelstelling van het project is het ontwikkelen en implementeren van een coöperatief model voor een integrale, duurzame, collectieve energievoorziening (het local4local-model), waarin de eindgebruiker niet meer dan de kostprijs+ betaalt voor zijn energie, met geminimaliseerde impact op de lokale energie-infrastructuur. Het realiseren van een dergelijke inrichting van de lokale energievoorziening vergt de komende jaren een disruptieve procesinnovatie, om complexe institutionele, organisatorische, economische en juridische drempels te kunnen slechten. Door het initiëren van dit project willen de deelnemende partijen deze procesinnovatie in gang zetten. Het project levert een belangrijke bijdrage aan MOOI-missie B, Innovatiethema 2, gericht op een duurzame collectieve warmtevoorziening voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden. De systeemintegratie met de lokale warmtevoorziening is een cruciaal onderdeel van het local4local-model. Immers, de warmtevoorziening wordt steeds meer geëlektrificeerd, en biedt met buffers (warmteopslag) de mogelijkheid om dure pieken in het elektriciteitsnet te voorkomen.

Korte omschrijving
De activiteiten concentreren zich op het ontwikkelen van competenties en gereedschappen, waarmee de zeven pilot energiemeenschappen: - hun interne governance geschikt kunnen maken voor de nieuwe local4local-processen; - besluiten kunnen nemen over energietarieven, nieuwe investeringen, regels rondom vraagsturing etc.; - lokaal en centraal relevante data kunnen verzamelen en monitoren; - analyses van de eigen lokale energiesituatie kunnen maken; - op basis daarvan kostprijsreductie, systeemoptimalisatie en systeemintegratie kunnen operationaliseren; - en daarvoor contracten voor slim energie delen af kunnen sluiten met hun leden en andere betrokken partijen.

Resultaat
Aan het eind van het project is: 1. het local4local-model ontwikkeld en binnen zeven pilot energiegemeenschappen toegepast; en daarmee is het binnen die energiegemeenschappen mogelijk om: 2. ten minste 20.000 deelnemende lokale overheden, bedrijven en burgers een betaalbare, stabiele energierekening te bieden, door de eigen hernieuwbare warmte en elektriciteit van de energiegemeenschap tegen kostprijs+ met elkaar te delen; 3. de eigen productie, afname en opslag van de energiegemeenschap zodanig op elkaar af te stemmen dat er lokaal meer hernieuwbare warmte en elektriciteit kan worden geproduceerd en geleverd, terwijl de kosten voor de energie-infrastructuur worden geminimaliseerd. Energiegemeenschappen werken open en transparant en zo werken we ook in het local4local-project: het model wordt open source ontwikkeld.