KEEK

KEEK

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er zijn meerdere aanwijzingen, zoals recente metingen en publicaties, dat in moderne luchtdichte (nul op de meter) woningen problemen zijn met hoge fijnstof concentraties. De belangrijkste oorzaak lijkt koken. Fijnstof concentraties gerapporteerd na koken zijn significant hoger dan de door de WHO grenswaarde voor PM2,5 in de buitenlucht.

Doelstelling
Het doel van het project is om A) inzichten te verkrijgen wanneer en welke schadelijke kookemissies optreden in moderne luchtdichte (nul op de meter) woningen, B) om deze te vergelijken met (inter)nationale criteria, C) deze kennis te verspreiden. Daarnaast heeft het project als doel de efficiëntie van kookafzuiging te verhogen.

Korte omschrijving
In het project zullen de chemische en fysische condities zoals fijnstof emissie en het stromingspatroon voor twee representatieve kookconfiguraties in kaart worden gebracht De kookopstellingen worden door Bribus in het TNO laboratorium ingebouwd waarbij de apparatuur waaronder een gas en een inductiekookplaat en afzuigkappen worden verzorgd door ATAG. TNO voert metingen uit naar de schadelijke fractie van kookemissies bij representatieve kookcondities. TNO zal in een publicatie de meet resultaten vergelijken met internationale normwaarden voor (buiten)lucht kwaliteit. Na een workshop met eindgebruikers waarin fundamentele kennis over fijnstof emissie wordt overgedragen en randvoorwaarden voor oplossingen worden geïnventariseerd, zullen met CFD analyse een aantal concepten worden opgesteld om de blootstelling van de bewoner te verminderen in combinatie met een laag energiegebruik. De twee meest kansrijke maatregelen worden in proefmodellen omgezet en in het laboratorium op de WHO grenswaarde voor PM2,5 en de energiebesparing getest.

Resultaat
Het resultaat is meer inzicht in de vorming en gevolgen van schadelijke kookemissies met oog op het vergroten van bewustwording en het aanscherpen van (inter)nationale regelgeving. Een tweede resultaat is begrip over kookdampen en luchtstromen gebaseerd op klimaatkamer onderzoek en CFD berekeningen met als doel efficiëntie van kookafzuiging te verhogen.