ISO-butanol platform Rotterdam

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De toenemende schaarste van grondstoffen zorgt ervoor dat prijzen stijgen en producenten op zoek moeten naar alternatieven, zoals biomassa. Naast duurzame ambities spelen dus ook economische motieven een rol.

Doelstelling
Het project heeft tot doel om een biobased route voor isobutanol uit suikerbieten, reststromen en/of zeewieren te realiseren. Bij het ontwikkelen van het isobutanolplatform wordt in eerste instantie gekeken naar gebruik van duurzaam geproduceerde suiker als eerste generatie grondstof voor fermentatie.

Korte omschrijving
Als alternatief voor schaarse grondstoffen kan uit biomassa (suiker, reststromen, zeewieren) het molecuul isobutanol worden geproduceerd, dat de basis vormt voor veel producten in de chemische industrie. Daarbij valt te denken aan paraxyleen voor PET‐flessen, vliegtuigbrandstoffen, diesel, kunstrubber en fijnstof-onderdrukkers (GTBE). Verschillende projecten op het gebied van bioraffinage, bioplastics, biojetfuels en GTBE maken in hun proces gebruik van isobutanol. Om het gebruik van isobutanol te bevorderen is gekozen voor een integraal programma dat uiteenvalt in twee projecten: het ontwikkelen van een isobutanolplatform enerzijds en het terugwinnen van groene grondstoffen uit reststromen biomassa anderzijds. Het isobutanolplatform staat in dit project centraal.

Resultaat
De verwachting is dat isobutanol geproduceerd uit suiker in plaats van fossiele brandstoffen 50 procent CO2-reductie oplevert. Voor de deelnemende bedrijven levert het project ook economische winst op, door het vergroten van de afzetmarkt en het versterken van de concurrentiepositie.