MMIP-IEBB

MMIP - Integrale Energie Transitie Bestaande Bouw

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare technologieën zijn nodig om tot een renovatie-tempo van 200.000 woningen per jaar te komen. Op dit moment beschikbare oplossingen zijn te duur, arbeidsintensief, voldoen niet aan de verwachting en sluiten onvoldoende aan bij behoeften van bewoners. Het IEBB consortium bestaat uit ruim 125 deelnemers vanuit kennisinstellingen, de bouw-, techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners en zal bijdragen aan de energietransitie door de ontwikkeling van betaalbare, robuuste en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten, waarmee het benodigde tempo wél kan worden behaald. Het consortium richt zich op innovatieve oplossingen voor warmteconversie en opslag, industrialisatieconcepten, ketenintegratie en samenwerkingsvormen. Om de gangbare versnippering en concurrentie in de sector om te zetten naar een meerjarige brede samenwerking, wordt in het IEBB consortium een nieuwe manier van samenwerken toegepast tussen vragende partijen, aanbiedende partijen en kennisinstellingen. Op basis van een gezamenlijke ontwikkelagenda, worden via een brede, integrale aanpak nieuwe technologieën ontwikkeld in een open innovatie mode

Doelstelling
Doel van het programma is het haalbaar, opschaalbaar en betaalbaar maken van de energietransitie in bestaande bouw, gericht op het bereiken van 200.000 renovaties per jaar vóór 2030. IEBB zal oplossingen ontwikkelen die leiden tot een duurzame, structureel ingebedde energietransitie (de lange-termijn-doelstellingen), waarbij continu wordt gestreefd om de tussentijdse resultaten ook op korte termijn beschikbaar te hebben voor implementatie (de korte-termijn-doelstellingen). De concrete doelstellingen van het IEBB zijn het realiseren van oplossingen op systeemniveau inclusief deeloplossingen hiervoor, waarbij wordt geborgd dat deze gecombineerd leiden tot betaalbare en werkbare renovatieoplossingen op woningniveau: • geïndustrialiseerde renovatieconcepten leidend tot een kostenreductie van 20%-40%; • gebruiksvriendelijke en robuuste renovatie-concepten die voldoen aan de vereiste prestaties t.a.v. energie, comfort en binnenklimaat; • stille, compacte, slimme en kostenefficiënte warmtepompen; • slimme en compacte warmteopslagsystemen; • tools, samenwerkings- en organisatie modellen voor het vergroten van het draagvlak en enthousiasme voor energie-renovaties.

Korte omschrijving
Het IEBB-consortium staat voor een integrale aanpak op een 9-tal thema's die naar mening van het consortium alle nodig zijn om in de komende jaren tot de gewenste opschaling te komen. De 9 thema's zijn:1 Renovatieconcepten, 2 Prestatiemonitoring, 3 Industrialisatie, 4 Digitalisering, 5 Gedragen energietransitie, 6 Afwegingskader gebouweigenaren, 7 Keteninnovatie, 8 Warmtepompen en 9 Warmteopslag. De activiteiten binnen de 9 thema's zijn georganiseerd in projecten, die met elkaar een samenhangend programma vormen. Binnen het programma wordt in een aantal stappen toegewerkt naar renovatieconcepten voor veel voorkomende woningtypologieën en gebouwen (MMIP 3). Tevens worden enkele kritische componenten voor duurzame verwarming en koeling uitontwikkeld tot breed geaccepteerde installaties (kostenverlaging, minder geluidsoverlast en volumegebruik). Door verliesvrije/-arme decentrale warmteopslag, wordt een verschuiving van vraag en aanbod mogelijk gemaakt (onderdeel MMIP 4). Binnen het programma worden de ontwikkelingen via een “stage-gating” proces gemonitord en gestuurd.

Resultaat
Het programma zal leiden tot betaalbare, opschaalbare en geaccepteerde oplossingen die nodig zijn voor de volledige renovatieopgave. Vóór 2030 zullen kostenreducties van renovaties van 20-40% worden gerealiseerd voor opschaling naar 200.000 renovaties per jaar. Met verschillende ketenpartners worden duurzame verwarmingstechnieken, renovatieconcepten, industrialisatie, robotisering en digitalisering, nieuwe vormen van ketensamenwerking en sociale innovaties in programmatische samenhang ontwikkeld en beproefd. De eerste jaren ligt de focus op rijwoningen en gestapelde bouw en wordt een kostenreductie van 10–40% verwacht voor all-electric renovaties en een reductie van 20% voor de aansluitkosten op een warmtenet. In vervolgprojecten wordt de kennis toegepast op andere gebouwtypen, zodat rond 2025 voor alle gebouwtypen oplossingen beschikbaar komen. De integrale aanpak doorbreekt de huidige versnippering van onderzoek en ontwikkeling, waarbij beschikbare kennis breed wordt gedeeld en de innovatieruimte met maximaal rendement wordt ingezet. De koppeling met andere initiatieven, zoals Renovatieversneller en het programma Aardgasvrije wijken zorgt voor een snelle uitrol van de resultaten.