Flex & Waterschap

Flexibiliteit en het Waterschap Sturen, bufferen en flexibel energiemanagement voor waterschappen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Inpassing van wind en zon-PV in het elektriciteitssysteem geeft toenemende behoefte aan stuurbare, flexibele middelen voor vraag- en aanbodafstemming. Gebruik en productie van elektriciteit door waterschappen biedt mogelijkheden tot flexibele inzet. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan inpassing van hernieuwbare elektriciteit. Tegelijkertijd worden kosten van elektriciteitsgebruik gereduceerd en energieverbruik verduurzaamd.

Doelstelling
Opstellen van een plan voor implementatie van flexibilisering van elektriciteitsafname en -productie in peilbeheer en rioolwaterzuiveringsactiviteiten. Achterliggende vragen: - Wat zijn mogelijkheden om elektriciteitsafname/productie te flexibiliseren? - Welke kostenreductie is mogelijk? - Welke bijdrage levert dit aan verduurzaming van het energiegebruik en aan de inpassing van hernieuwbare elektriciteit?

Korte omschrijving
De ontwikkeling van het plan bestaat uit: 1. In kaart brengen van doelstellingen, organisatie en kosten en baten van peilbeheer, rioolwaterzuivering (incl. energiefabriek) d.m.v. documentatie, interviews en workshops met experts . 2. Verkenning van flexibiliseringsmogelijkheden van afname en productie van energie , gegeven de kaders uit Stap 1. Deze verkenning bestaat uit werksessies, waaronder 'challenge sessions' . 3. Prioritering van flexibiliseringsopties en selectie van de maatregelen die op korte termijn een bijdrage leveren aan flexibilisering van afname en productie van energie, door het expertteam. 4. Voor deze maatregelen wordt een projectplan uitgewerkt. 5. Ontwerpen en opzetten van pilotprojecten om tegen beperkte kosten en risico's de omvang en de verbeterpunten in kaart te brengen en om ervaring op te doen met implementatie. 6. Bij besluit tot uitvoering van de pilotprojecten, volgt de uitvoeringsfase.

Resultaat
- lijst van kansrijk flexibiliseringsopties inclusief inschatting en beschrijving van toegevoegde waarde, duur van implementatie en risicoprofiel; - een plan voor de opzet van een pilotproject voor drie geselecteerde opties; - opzet pilotprojecten; - resultaten van pilots, aanbevelingen en verbeterpunten voor het plan van aanpak voor opschaling en implementatie.