Chemisch katalytische conversie van biomassa naar bio-aromaten en de synthese naar BioPET 100

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De consortiumpartners zien gezamenlijk goede kansen in te spelen op de maatschappelijke vraag naar duurzame kunststoffen door deze vanuit verschillende soorten biomassareststromen uit de industrie tot nieuwe recyclebare biobased polyesterspecialiteiten te ontwikkelen waarbij het grootste bestanddeel gezuiverd tereftaalzuur (PTA) van polyester voortaan afkomstig zal zijn uit biomassa. Het project maakt het ontwikkelen van unieke biobased polyesterspecialiteiten mogelijk ter vervanging van fossiele kunststoffen. Daarnaast levert het project ook nieuwe kennis op over het daadwerkelijk benutten van biomassa voor de ontwikkeling van biobased aromaten waaronder bio-paraxyleen in het bijzonder.

Doelstelling
Het doel van het project is om op pilotschaal onderzoek te doen naar de productie van BTX via katalytische pyrolyse van biomassa. De geproduceerde vloeistof kan worden toegepast als grondstof voor een biobased polyester (BioPET100) .

Korte omschrijving
Met de chemisch-katalytische technologie die in dit project ontwikkeld wordt, vindt cascadering plaats naar verschillende aromatische moleculen (benzeen, tolueen en xylenen) met een hogere waarde dan wanneer de biomassa alleen een energietoepassing krijgt. Met de conversie van de aromatische componenten uit biomassa worden hoogwaardige chemische building blocks geproduceerd die voorzien in een behoefte van de markt naar biobased chemicaliƫn. Alle componenten van het chemisch katalytisch pyrolyseproces zullen door consortiumpartners tot waarde worden gebracht. Dit strekt zich ook uit tot de char en de gasvormige fractie van hoofdzakelijk H2O, CO, CO2 en CH4 en olefinen (etheen en propeen). Beide zullen worden aangewend voor de eigen energievoorziening en het leveren van groene energie.

Resultaat
Het project maakt het ontwikkelen van unieke biobased polyesterspecialiteiten mogelijk ter vervanging van non bio kunststoffen of metalen onderdelen. Daarnaast levert het project ook nieuwe kennis op voor het daadwerkelijk benutten van biomassa voor de ontwikkeling van biomassa aromaten en bio-paraxyleen (PX) in het bijzonder.