WE-ME

WE-ME: Warmte en Energie met Elkaar

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De opgave voor de warmtetransitie naar aardgasvrije wijken is enorm. Het proces is complex, er zijn veel stakeholders bij betrokken en de tijdsdoelstelling is kort. Gemeenten hebben een regierol en moeten complexe keuzes maken en samenwerken met andere stakeholders (netbeheerders, warmteleveranciers en bewoners) om tot oplossingen te komen die voor de wijk het beste zijn. Bewoners (al dan niet in lokale initiatieven) spelen een sleutelrol, zij zullen de investeringen in hun woning moeten doen. Bewoners doorlopen verschillende stappen (klantreis); van bewustwording, gevolgd door oriëntatie en keuzes maken en tot slot het realiseren van de gekozen oplossingen. Zij ervaren verschillende drijfveren en barrières tijdens de klantreis. In de opgedane praktijk van de warmtetransitie van wijken blijkt met name participatie van bewoners moeilijk realiseerbaar en een remmende factor. Er is behoefte aan gerichte informatie én adviezen die rekening houden met de persoonlijke (woon- en leef)situatie. Dat geldt voor bewoners als individu, maar ook voor de wijk als geheel. Een participatieaanpak en platform met rekentool – waarbij de klantreis van de bewoner centraal staat – biedt uitkomst.

Doelstelling
Het project heeft als doel de warmtetransitie van de gebouwde omgeving te versnellen én op te schalen. Dat doen we door het participatieproces van bewoners (al dan niet in lokale initiatieven) te verbeteren, deels online en deels fysiek. Op basis van de klantreis van de bewoner ontwikkelen we de WEME-methode - een participatieaanpak en participatieplatform met geïntegreerde rekentool - die de stappen van infomeren en keuzes maken van burgers begeleidt. Het platform levert gerichte informatie en voert berekeningen voor de wijk uit die onder meer gebaseerd is op door de bewoner ingebrachte gegevens van hun individuele (woon- en leef)situatie. We maken daarbij gebruik van bestaande tooling zoals het SEP (Stakeholder Engagement Platform) van The Imagineers, het COLONY-model van TheEarlybirds en het gedragsonderzoek van TNO naar de klantreis van bewoners in het proces van de warmtetransitie. We gaan daarin samenwerken met Stroomversnelling voor het Wijkkompas. De participatieaanpak en het platform kunnen worden ingezet door gemeenten, maar ook door adviseurs in de warmtetransitie. Daardoor worden een versnelling, kostenbesparing en opschaling bereikt.

Korte omschrijving
De activiteiten om het projectdoel te realiseren zijn: 1. analyse en opstellen eisen, 2. uitwerking en implementatie van de participatieaanpak en het platform en 3. toets in praktijk en resultaten verwerken in volgende iteratie van stap 2. In de analyse van verschillende wijkaanpakken van stakeholders en de klantreis van bewoners worden de kansen voor facilitatie van burgerparticipatie in kaart gebracht. Ook wordt onderzocht wat online en fysiek kan worden gefaciliteerd. De klantreis van bewoners, de aanpak van gemeenten en lokale initiatieven worden vertaald naar interfaces. In stap 2 vindt de integratie van het COLONY rekenmodel en het SEP platform plaats en worden de interfaces voor bewoners, gemeenten en lokale initiatieven geïmplementeerd op het platform. In stap 3 wordt het platform getoetst met gemeenten, lokale initiatieven en bewoners. De resultaten en feedback worden gebruikt als input voor een nieuwe iteratie in de tweede stap voor het (her)ontwerpen van interfaces en het implementeren van nieuwe modules op het platform. Tijdens de drie stappen zal gebruik worden gemaakt van co-creatie om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van gemeenten en bewoners.

Resultaat
Het project levert de WE-ME-methode - een participatieaanpak en participatieplatform met geïntegreerde rekentool - voor de ontwikkeling van wijken naar aardgasvrij. De participatieaanpak en het participatieplatform zijn door gemeenten, adviesbureaus en lokale initiatieven, actief in de warmtetransitie, toe te passen. De participatieaanpak en het participatieplatform spelen in op de stappen die bewoners, lokale initiatieven en gemeente in het transitieproces doorlopen en verschaffen informatie en adviezen, waardoor zowel individueel als collectief keuzes kunnen worden gemaakt. Omdat het voor stakeholders interessant is om te participeren, zal er data beschikbaar komen die van (grote) waarde is om gezamenlijk oplossingen te bepalen op individueel, wijk- en gemeenteniveau. Het transitieproces wordt versneld, is eenvoudiger op te schalen en het kost minder.