Water production and treatment

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van de fase 1 van dit project (deskstudie) is om een voorselectie te maken van geschikte technologieën voor behandeling en hergebruik van het proceswater en het opstellen van een conceptueel ontwerp van één of meerdere geschikte technologieën. Indien uit de deskstudie blijkt dat enkele technologieën veelbelovend zijn, dan wordt verder gegaan met fase 2 van het onderzoek (go/no go moment).

Korte omschrijving
Water komt met de winning van olie en gas uit de diepe ondergrond mee en komt vrij bij de behandeling van olie en gas. Dit water wordt productiewater genoemd. In dit water komen stoffen voor zoals olie (alifaten), zware metalen en aromaten. Ook kunnen mijnbouwhulpstoffen aanwezig zijn. Offshore wordt dit productiewater met diverse scheidingstechnieken zoveel mogelijk ontdaan van oliefracties. Vervolgens wordt dit behandelde water geloosd op zee of terug in het reservoir geïnjecteerd. Met het ouder worden van gasvelden daalt de druk in de velden en wordt het steeds moeilijker om het water via een productieput te produceren, met als gevolg dat het water zich in de put kan ophopen waardoor uiteindelijk productie van gas niet meer mogelijk is. Om dit te ondervangen worden schuimers in de bodem van de put geïnjecteerd zodat de productie ook bij een lagere druk kan plaatsvinden. Hierdoor wordt er meer gas uit het veld geproduceerd dan normaal mogelijk is en wordt de levensduur van het veld en de bijbehorende installaties verlengd.

Resultaat
Het project bestaat uit drie fases en het uiteindelijke doel is om na fase 3 (na 2 tot 3 jaar) een succesvol pilotonderzoek te hebben afgerond op locatie met een zorgvuldig in het voortraject geselecteerde technologie voor de zuivering en hergebruik van proceswater dat ontstaat bij de offshore winning van gas uit mature gasvelden. De uitvoering van de pilot zal vanwege de praktische haalbaarheid waarschijnlijk beter uitgevoerd kunnen worden op een onshore locatie met vergelijkbare waterstromen (samenstelling, hoeveelheid) als een mature gasveld offshore. Er wordt onderzocht welke waterzuiveringstechnologieën offshore gebruikt kunnen worden tegen acceptabele kosten zodat het proceswater aan de juiste vereisten voldoet voor lozing of hergebruik. De gasvelden in de Noordzee zijn binnen enkele jaren uitgeput, dus het is belangrijk dat de oplossing relatief snel voorhanden is.