WarmingUP-GOO

WarmingUP Geothermie en Opslag Opschaling

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Geothermie en ondergrondse warmteopslag zijn belangrijk voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in Nederland. Circa 26% van de totale warmtevraag van gebouwde omgeving kan potentieel worden verduurzaamd met geothermie. In combinatie met grootschalige warmteopslag (HTO) is dit een winnende combinatie voor een efficiƫnte en duurzame warmtevoorziening. Het MOOI project WarmingUP GOO richt zich op de opschaling van geothermie en HTO. Geothermie en HTO zijn sterk met elkaar verbonden, en kennen vergelijkbare belemmeringen: 1. Gegevens van de ondergrond zijn juist voor de bodemlagen waar HTO en ondiepe geothermie zich op richten, slechts beperkt beschikbaar. 2. HTO-systemen zijn in Nederland nog in de pilotfase: voor opschaling is ervaring opdoen, kennisontwikkeling en kennisdeling nodig. 3. Bij geothermie is meer ervaring, daar kan een betere benutting van beschikbare data bijdragen verhoging van de efficiency van individuele installaties en van sector als geheel. 4. Het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is voor zowel geothermie als HTO een punt van aandacht.

Doelstelling
Doel van het project is versnelling van de toepassing van geothermie en ondergrondse warmteopslag in Nederland. Dit doen we door onderzoek gericht op (1) het vergroten van inzicht in de (midden diepe) ondergrond, (2) het versnellen van de uitrol van HTO, (3) procesverbetering van geothermie installaties en (4) vergroten van maatschappelijk draagvlak. De resultaten van dit project dragen bij aan MOOI-missie B.2: verduurzaming van collectieve warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving, door onderzoek en ontwikkeling van hernieuwbare warmtebronnen en opslag van warmte.

Korte omschrijving
Resultaat 1: Gebiedsgerichte derisking ondergrond voor ondiepe geothermie en HTO 1.1 data inventarisatie en update landelijke modellen 1.2 regionale modellen 1.3 data-acquisitie en processsing 1.4 Workflows voor facies, aquifer eigenschappen en structuur 1.5 incorporatie in ThermoGIS Resultaat 2: Pilots, technische innovaties en milieueffecten van HTO 2.1. Verkenningen 2.2. Nader onderzoek (proefboring/data acquisitie) 2.3. Ontwerp uitwerking HTO-locaties 2.4 Onderzoek technische optimalisatie en innovatie 2.5 Effecten en afwegingskader vergunningverlening HTO Resultaat 3: Verbetering efficiency geothermie productie 3.1 Pilot raamwerk data management en visualisatie 3.2 Integratie van modules en applicaties 3.3 Pilot functionaliteiten 3.4 Toolbox Resultaat 4: maatschappelijke acceptatie 4.1 Kennis en stappenplan voor draagvlakstrategie 4.2 Testen strategie en stappenplan voor draagvlak

Resultaat
1. Verbeterd inzicht in het (regionale) potentieel van HTO en (ondiepe) geothermie 2. Verdere uitwerking van bestaande pilots en initiatie van nieuwe pilots, verbetering van technische oplossingen en beheersbare financiƫle en juridische kaders. 3. Toolbox en demonstratie data- en modelgestuurde procesverbetering geothermie productie. 4.Stappenplan voor operators/warmteleveranciers voor vergroten draagvlak onder omwonenden (en gemeenten).