StaTWaGo / HASTAWA

Verkennende studie naar de stationaire toepassing van waterstof op wijkniveau

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Bij de transformatie naar een klimaatneutraal energiesysteem is de inpassing van wind- en zonne-energie een van de grote uitdagingen. Het aanbod hiervan is variabel waardoor vraagsturing, buffering en opslag van energie steeds belangrijker wordt. Daarmee ontstaat een toenemende behoefte aan koolstofvrije energiedragers (zoals waterstof) in verschillende eindgebruikerssectoren, waaronder de gebouwde omgeving. Onderzoek geeft aan, dat het op objectniveau organiseren van energieopslag middels waterstof technisch mogelijk is maar beperkingen heeft zoals hoge kosten en de relatief grote omvang van het systeem en dus vereist ruimtebeslag.

Doelstelling
Consortiumpartners willen een verkennende studie uitvoeren naar de technische en commerciƫle geschiktheid van waterstof als seizoenbuffering op wijkniveau waarbij gebruik wordt gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie uit PV panelen en windenergie. Hierbij richten zij zich op een gebouwencluster in het centrum van Arnhem.

Resultaat
Het resultaat zal een model zijn, met technische uitwerking en een bijbehorende business case, waarbij dit gebouwencluster gedurende het gehele jaar in de eigen energievraag kan voldoen. De intentie is om op basis van de uitkomsten van deze studie tot realisatie over te gaan.