SHS met Greenstep enzymen

Vergisting 2.0

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er bestaat een groeiende behoefte en noodzaak om biogas te produceren uit biomassa, zoals mest, cosubstraten, GFT-afval, bermgras en natuurgras. De trage en onvolledige omzetting van dit type lignocellulosehoudende biomassa vermindert de economische haalbaarheid van vergisting. Het verschil tussen hoge kosten voor vergisting en van de lage marktwaarde van het geproduceerde biogas moet worden gecompenseerd. Een snellere en meer volledige vergisting van de uitgangsmaterialen kan uitkomst bieden.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een proces dat lignocellulosehoudende biomassa toegankelijk maakt voor vergisting, waardoor een tweemaal zo hoge gasopbrengst kan worden gerealiseerd in dezelfde vergister, in dezelfde tijd, tegen lagere kosten.

Korte omschrijving
Het toegankelijk maken van dit type biomassa gebeurt door een gecombineerde ontsluiting en enzym-technologie. De ontsluiting vindt plaats door toepassing van oververhitte stoom (eventueel in aanwezigheid van een katalysator) waardoor na vervolgbehandeling met specifieke enzymen minstens 80% van de in de lignocellulose aanwezige polysacchariden kunnen worden omgezet in monosacchariden.

Resultaat
Dit project resulteert in een voorbehandelingstechnologie waardoor de biogasopbrengst per ton biomassa verdubbelt en de productiekosten met 15 cent per m3 groen gas vermindert.