VeniVidiFlexi

VeniVidiFlexi: Haalbaarheid besparing en flexibiliteit van verwarmen bij afwezigheid

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er wordt nog veel aardgas verspild door huishoudens op momenten dat verwarmen van de woning niet nodig is, omdat de bewoners afwezig zijn of slapen. Het bedrijf Drebbl biedt diensten en algoritmes aan zoals de Thermopilot, waarmee deze verspilling beperkt kan worden, doordat de verwarmingsvraag automatisch vermindert door te anticiperen op mobiliteitspatronen van bewoners. Om deze en andere producten effectiever te maken is een beter begrip van het stookgedrag van huishoudens noodzakelijk. Helaas is het beperkte onderzoek dat hierover beschikbaar is, zoals het WoON onderzoek, vaak gebaseerd op vragenlijsten, met een beperkt detailniveau en betrouwbaarheid. Empirische metingen in een representatieve groep woningen kunnen helpen om de relatie tussen energiegebruik en gedrag van huishoudens beter in kaart te brengen. De diensten die Drebbl ontwikkelt worden op dit moment gekoppeld aan bestaande slimme thermostaten. Om het besparingspotentieel te vergroten moet onderzocht worden op welke manier Drebbl haar diensten kan aanpassen, zodat het een breder bereik krijgt.

Doelstelling
Het einddoel voor een vervolgproject is het verbeteren en breder beschikbaar maken van diensten en algoritmes om onzuinig stookgedrag te beperken of dienst die op middellange termijn grootschalig flexibiliteitspotentieel realiseert door in goed geïsoleerde huizen met een warmtepomp slim (voor) te verwarmen. A. door empirische data over het stookgedrag van bewoners te verzamelen B. door beter aan te sluiten bij andere diensten. Het doel van deze haalbaarheidsstudie is een gedegen projectaanpak voor zo'n project. Hiervoor is haalbaarheidsonderzoek nodig A. het inventariseren van de haalbaarheid om het stookgedrag van huishoudens te meten, waarbij onder meer gekeken wordt naar kosten, technische mogelijkheden en beperkingen bijvoorbeeld rondom privacy. B. Inzicht in de technische & commerciële haalbaarheid van producten en/of diensten van Drebbl die niet als third-party add-on maar geïntegreerd aangeboden worden met diensten van andere partijen, zoals fabrikanten van slimme thermostaten en energieleveranciers. Een belangrijke vraag hierbij is bijvoorbeeld: zijn andere partijen genegen om besparingsdiensten en flexibiliteitsdiensten op te nemen in hun businessmodellen?

Korte omschrijving
1. Projectmanagement (ECN en Drebbl) Afstemming tussen onderzoekspartijen, dagelijkse organisatie van het project 2. Haalbaarheid meetprogramma en analyse potentieel bij individuele huishoudens (Drebbl en ECN) Inzicht in haalbaarheid om metingen en analyses rond besparings- en flexibiliteitspotentieel bij individuele huishoudens uit te voeren. 3. Haalbaarheid analyse collectief potentieel (ECN en Drebbl) Inzicht in haalbaarheid analyse besparings- en flexibiliteitspotentieel op collectief niveau. 4. Haalbaarheid alternatief businessmodel (Drebbl en ECN) Inzicht in technische en commerciële haalbaarheid integratie van besparings- en flexibiliteitsdiensten bij andere partijen. 5. Rapportage en uitwerking concreet projectplan voor vervolgproject (ECN en Drebbl) Een rapportage met de bevindingen van het onderzoek en een concrete projectaanpak voor het vervolgproject.

Resultaat
Aan het eind van deze haalbaarheidsstudie ligt er een gedegen projectaanpak om diensten en algoritmes te ontwikkelen en verbeteren die inspelen op het stookgedrag van huishoudens, waarmee wordt bespaard op het gasverbruik. Een verbeterd businessmodel, gebaseerd op integratie met andere diensten vergroot de kans op brede toepassing van dergelijke diensten en algoritmes. Verder ligt er een aanpak om gedetailleerde empirische data te verzamelen over huishoudelijk stookgedrag, die de basis kan vormen voor wetenschappelijk onderzoek en andere productontwikkeling, bijvoorbeeld gericht op flexibiliteitsdiensten voor slimme netwerken.