TPW

Toolbox voor particuliere woningrenovatie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In Nederland werken overheid en bedrijfsleven samen aan het verduurzamen van de bestaande woningmarkt. Daarbij worden wel al successen geboekt, maar de verbeteringen bij particuliere woningen zijn nog te traag en fragmentarisch. Herkenbaar is bijvoorbeeld de situatie dat een particuliere woningeigenaar die bereid is zijn huis te verduurzamen de weg kwijtraakt in tegenstrijdige informatie van verschillende aanbieders. Zelf heeft deze woningeigenaar te weinig kennis, waardoor hij vastloopt. De belemmeringen zijn bekend, maar er is een gebrek aan goed werkende aanpakken waarmee ze kunnen worden weggenomen. De afgelopen jaren is onder andere door Energiepaleis veel ervaring in de praktijk opgedaan met nieuwe wijzen van begeleiden van particuliere woningeigenaren. Dit heeft geleid tot de eerste contouren van een pragmatische, klantgerichte methode voor het op grote schaal aardgasvrij maken van particuliere woningen. In dit project wordt met nader onderzoek deze aanpak doorontwikkeld.

Doelstelling
Doel is een doorbraak te bereiken in de weerbarstige praktijk van particuliere woningrenovaties. Een eenvoudige, innovatieve methode voor de verduurzaming van woningrenovaties waarin de eigenaar-bewoner centraal staat, wordt doorontwikkeld en getest. Belemmeringen worden herkend en weggenomen en samen met lokale aanbieders gaan bewoners aan de slag om direct de woning aardgasvrij te maken. De aanpak is gebaseerd op heldere maatregelenpakketten (bouwkundig en installaties) die passend zijn voor de combinatie van gebruiker, woning en energie-infrastructuur. Voor de versnelling van de uitrol worden duurzaamheidsregisseurs ingezet. Dit zijn onafhankelijke adviseurs met passende vaardigheden die individuele woningeigenaren ondersteunen bij het maken en laten uitvoeren van de plannen. De duurzaamheidsregisseur is niet alleen vertrouwenspersoon van de particulier, maar ook kennisleverancier voor lokale uitvoerders. De methode sluit goed aan bij natuurlijke verbetermomenten en verlaagt daarmee investeringskosten.

Korte omschrijving
1. Doorontwikkelen van methode en toolbox met innovatieve pakkettengenerator en ondersteunende instrumenten. Projectleider Energiepaleis. 2. Testen van onderdelen uit de toolbox bestemd voor de opleiding van duurzaamheidsregisseurs. Gericht op opschaling en versnelling. Projectleider Hogeschool Utrecht. 3. Opzetten en uitvoeren van praktijktesten met de toolbox bij concrete particuliere duurzame woningverbeteringen naar aardgasloos. Projectleider Energie-U. 4. Aansluiten bij en gebruik maken van bestaande kennisontwikkeltrajecten in Nederland en daarbuiten. Verkrijgen van nieuwe kennis uit de pilotprojecten en uitvoeren van analyses, onder andere bestemd voor bouw- en installatiesector. Projectleider ECN, part of TNO.

Resultaat
Het resultaat bestaat uit een innovatieve methode voor het wegnemen van belemmeringen uit de gehele keten van woningrenovaties. De aanpak sluit aan bij natuurlijke verbouwingsmomenten waardoor voorkomen wordt dat kansen gemist worden voor het op tijd realiseren van aardgasloze wijken. Duurzame woningverbetering wordt goedkoper en eenvoudiger. Deelresultaten zijn: 1. De pakkettengenerator bestemd voor particuliere woningeigenaren en lokale aanbieders. Met de pakkettengenerator worden specifieke maatregelenpakketten voorgesteld die in één keer of in stappen worden doorgevoerd. Voor- en nadelen komen daarmee helder in beeld, zowel financieel als op gebied van comfort. Belemmeringen worden weggenomen. 2. Beschikbaarheid van onderwijsmateriaal bestemd voor opleidingen van duurzaamheidsregisseurs. Van belang voor een versnelde lokale marktontwikkeling.