TEI

Toegankelijke Energie Informatie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Enexis wil graag een concrete bijdrage leveren aan de Energietransitie en heeft daartoe het initiatief genomen om aan de Energiehuishouding gerelateerde gegevens toegankelijk te maken voor partijen die daarmee waarde kunnen creëren en innovatie bevorderen. Daarnaast werkt Enexis voortdurend aan een beter, slimmer en efficiënter netwerk, dat klaar is voor de toekomst. Het beleid van Enexis is toekomstgericht en ondersteunt de transitie naar meer duurzame energievoorziening. Informatievoorziening zal in complexe ecosystemen/omgevingen een steeds grotere rol innemen. De traditionele waardeketen van het Energiesysteem is derhalve in ontwikkeling. Deze waardeketen zal vertakken in 3 sub-ketens, Commodity, Asset en Informatie. Elke keten stelt zijn eigen specifieke eisen. De Energie Informatie keten is nog relatief nieuw en is daarom nog in ontwikkeling.

Doelstelling
Met dit initiatief wil Enexis het mogelijk maken dat Energie gerelateerde Informatie beter beschikbaar komt niet alleen voor de Energiesector zelf, maar ook voor andere sectoren. Hiermee denken we een solide basis te leggen die zowel sectorale als trans-sectorale innovaties makkelijker mogelijk moet maken. Als wenkend perspectief kan dit de economie een forse impuls geven en voor aanvullende werkgelegenheid zorgen. De doelstelling is een framework, architectuur en eerste implementatie van een Open Data Architectuur die het mogelijk maakt Open Energie Diensten te creëren en aan verscheidene gebruikers aan te bieden. De Open Energie Diensten kunnen zowel diensten voor eindgebruiker, het distributie grid of de flexibilteits en markt integratie zijn.

Korte omschrijving
Enexis wil haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de ontwikkeling van deze Informatie keten. Enexis realiseert zich dat ICT een doorslag gevende rol zal spelen bij de volwassen wording van de Informatie keten. Voor het toegankelijk maken van gegevens wil Enexis dit uitsluitend doen indien volledig in lijn met wet- en regelgeving op gebied van Privacy en Security. Enexis wil met het Open Data Platform daarnaast open innovatie stimuleren en maximale transparantie bieden richting haar klanten. Het project werkt aan de volgende aspecten van een Open Data Architectuur: Distribution Grid Services en use cases, marktintegratie, technische eisen, architectuur, security en privacy.

Resultaat
In dit project willen de partners leren welke eisen Open Energie Diensten stellen aan een Open Data Architectuur. Aan het eind van dit project wordt het dan mogelijk om de economische en maatschappelijke haalbaarheid van een Open Data Architectuur en de bijbehorende Open Energie Diensten in te schatten en de introductie hindernissen weg te nemen.