SYNECO

Systeeminpassing en netplanning P2G (H2) conversie-infra

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De toenemende elektrificatie, warmtetransitie en opkomst van waterstof leiden tot nieuwe uitdagingen, alsook kansen voor ons energiesysteem. Met conversie-technologie (bv. elektrolyzers) wordt vooralsnog lokaal geƫxperimenteerd. Echter, met een strategische benadering vanuit systeemperspectief kan een efficiƫnter netontwerp ontstaan dat voor netbeheerders, exploitanten en maatschappij leidt tot een betaalbaardere en versnelde energietransitie.

Doelstelling
Het doel van dit project is het realiseren van een model dat een optimale inzet van conversie t.b.v. systeembalans en systeemefficiency mogelijk maakt, om daarmee bij te dragen aan een verdere uitnutting van netcapaciteit en optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur om zodoende de kosten van de energietransitie te reduceren.

Korte omschrijving
Er wordt eerst een verkennend onderzoek verricht naar de actuele ontwikkelingen en best practices omtrent conversie-infra. Daarna volgt de inventarisatie van technische parameters van conversietechnologie [bouwsteen 1] en (het effect daarvan op) lokale omgevingsvariabelen [bouwsteen 2]. Hiervoor putten de netbeheerders uit de kennis en praktijkervaring die ze opdoen in de lokale pilots in Emmen en Oosterwolde, waar binnenkort elektrolyzers gebouwd worden. Bouwsteen 3 betreft toekomstscenario's voor 2030-2050 van o.a. vraag- en aanbod (E, G, H) en de infrastructuur. Met deze bouwstenen wordt vervolgens het model gebouwd, getest en gevalideerd. Aansluitend wordt een optimalisatie verricht op basis van parameters zoals benutting netcapaciteit, jaarlijks extra aan te sluiten opwekpotentieel en de algehele investerings- of systeemkosten. Het consortium zal tenslotte de resultaten en opgedane kennis delen met kennispartijen, overheden en bedrijfsleven zodat marktstimulatie en implementatie in de praktijk zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd.

Resultaat
Het resultaat van het project is een model voor het plannen van energiedistributienetten. Dit model kan op basis van specifieke kenmerken van een geografische omgeving (zoals profielen van vraag en aanbod van energie, aanwezige infrastructuur, etc.) bepalen wat de optimale locatie en grootte van conversieunits in deze omgeving moet zijn.