SIRENE

Succesfactoren voor Implementatie van Regionale EnergieNEtwerken (SIRENE)

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe is deelname, participatie en realisatie van regionale energienetwerken te verhogen?

Energienetwerken leveren een belangrijke bijdrage aan energie-efficiency. Om dit te organiseren is interdisciplinaire samenwerking met regionale partners nodig, soms vanuit een volledig andere waardeketen. Op dit moment zijn er veel barrières voor zo’n samenwerking. Er is behoefte aan kennis over succesfactoren.

Onderzoeksvraag

Hoe is de deelname, participatie en realisatie van regionale energienetwerken te verhogen?

Het onderzoek

Door de integrale businessmodellen en succesfactoren voor vier specifieke regionale energienetwerken te onderzoeken, wordt een antwoord op de onderzoeksvraag gezocht. De succesfactoren zijn in 3 categorieën ingedeeld:

  1. samenwerkings- en besluitvormingsprocessen en competenties
  2. bedrijfsmatige factoren
  3. technologische factoren

De onderzoekers hebben een literatuurstudie gedaan en hebben gekeken naar talloze regionale energienetwerken. Daarbij is gefocust op de principes die de deelnemers van deze netwerken als belangrijk voor een succesvolle samenwerking zien.

Om te komen tot een overzicht, zijn die initiatieven van regionale energienetwerken geselecteerd die exemplarisch en tegelijkertijd divers genoeg zijn om te worden uitgewerkt. Om deze principes te kunnen implementeren is een lijst van interventies en tools opgesteld. Die moeten hun waarde in het vervolgtraject bewijzen. Een van de bronnen is de MultiStakeholder Partnerships gids, uitgegeven door Universiteit Wageningen. Daarnaast is onderwijsmateriaal ontwikkeld dat deze principes via exemplarische voorbeelden toelicht.

Resultaten

De eerste test voor de principelijst en interventies vindt plaats in een aantal workshops met experts uit energienetwerken. Hierbij gaat ook aandacht uit naar cultuurverschillen tussen partijen. Het tempo van ontwikkelingen en besluitvorming zijn bij een overheidspartij bijvoorbeeld heel anders dan bij een mkb. Partijen spreken soms een volledig andere taal, die lastig te overbruggen is. De onderzoekers proberen vooraf duidelijk te krijgen welke barrières het meest voorkomen. En welke thema’s op welk moment aandacht moeten krijgen, om toekomstige samenwerkingsprocessen te versnellen.

Het doel is om deze kennis over te brengen naar partijen die nu of in de toekomst een warmte-, koude- of ander energienet willen realiseren. Die kunnen hun project soepeler laten verlopen met de inzichten uit dit onderzoek.