SolarMilk

SolarMILK - meervoudig landgebruik voor duurzame energie én melkveehouderij

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Ruimte is schaars in Nederland, terwijl voor zonneparken juist ruimte nodig is. Dat stimuleert de zoektocht naar haalbare win-win combinaties van PV met landbouw, waarbij “PV te gast is bij de boer” en de landbouwfunctie van land behouden blijft. Duurzame stroomproductie combineren met duurzame grasproductie voor de melkveehouderij staat daarin centraal. Het project focust op grasland dat machinaal wordt geoogst en niet wordt beweid, representatief voor ongeveer 33% van het grasland areaal (ca 300.000 ha). Het potentieel van SolarMilk kan groeien wanneer een combinatie met beweiding haalbaar is. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.

Doelstelling
Het hoofddoel van SolarMilk is om de verworven kennis wat betreft gras- en stroomproductie te koppelen in een praktisch inzetbare ontwerpmethodiek en –tool, die gebiedsgericht toepasbaar is en de economische impact ook weergeeft. Dit rekenmodel stelt projectontwikkelaars en melkveehouders in Nederland in staat om business cases voor meervoudig, passend landgebruik te optimaliseren. Hiertoe is het nodig om voor Nederlands hoogproductief grasland op zand en kleigrond de effecten te kwantificeren van verschillende paneelconfiguraties op zowel stroomproductie, grasproductie en voederkwaliteit. SolarMilk heeft als doel om de ontwerpmethodiek direct na afloop van het project beschikbaar te maken voor de hele sector. Een brede uitrol van SolarMilk draagt bij aan een klimaat-neutrale, toekomst bestendige melkveehouderij en energievoorziening, die passend is in het Nederlandse landschap.

Korte omschrijving
Vier testvelden worden opgezet op zand en kleigrond met verschillende systeemconfiguraties voor monitoring van grasproductie, voederkwaliteit en stroomopbrengst. Alle projectpartners zijn betrokken bij het ontwerp van de testvelden. De projectontwikkelaars Solarfields, LC Energy en Statkraft verzorgen de vergunningsaanvraag, installatie en financiering van de testvelden als onderdeel van een groter commercieel park. Wageningen Research zal metingen doen aan microklimaat, grasproductie en voederwaarde en dit gebruiken voor kalibratie en validatie van haar grasgroeimodel. TNO zal lichtmetingen doen ter kalibratie en validatie van haar BIGEYE software. Deze modellen worden gekoppeld en aangevuld met financiële informatie en economisch kentallen van melkveebedrijven ten behoeve van scenario analyses en ontwerp optimalisaties. Dit komt samen in een praktisch inzetbare gebiedsgerichte optimalisatietool. Een van de kritische randvoorwaarden is maatschappelijk draagvlak. Deze zal onderzocht worden in ontwerpateliers met stakeholders, zodat meekoppelkansen zoals waterberging, herstel biodiversiteit, mede aandeelhouderschap bewoners, esthetische integratie etc., worden verkend en benut.

Resultaat
Het consortium zal vier testsites realiseren op twee grondsoorten, zand en klei. De testvelden hebben een capaciteit van ca 600 kWp met een grondoppervlak van ca 1 ha. De configuraties bestaan uit twee typen eenassig zonvolgsystemen (1P, 2P) en verticale opstellingen. Alle drie de configuraties worden in meerdere bedekkingsgraden uitgevoerd, berekend op grasproductie en toegang voor landbouwwerktuigen.