SLIB

Samen lokaal in beweging: waardengedreven verandering en groei

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De transitie naar duurzame energie verloopt op dit moment nog niet snel genoeg, onder andere doordat het aanschaffen van maatregelen, of participeren in initiatieven tot verduurzaming geen prioriteit heeft in veel huishoudens. Lokaal opererende organisaties (zoals Buurkracht, onderdeel van Enpuls) lopen hierdoor tegen stagnatie in adoptie en groei van energiemaatregelen aan. Voor bewoners zijn er waarden (diepere psychologische behoeften die ten grondslag liggen aan gedrag) die meer urgentie en prioriteit hebben (bijvoorbeeld zekerheid van het hebben van een baan, en een prettige leefomgeving). Lokaal opererende organisaties, zoals Buurkracht, hebben behoefte aan een aanpak om nieuwe proposities in energie te formuleren die eveneens de urgente waarden van bewoners adresseren. Dit om verdere stagnatie in adoptie en groei te voorkomen en weer meer beweging te creëren en de energietransitie te versnellen.

Doelstelling
Doel van het project is het beter in staat stellen van lokaal opererende organisaties om nieuwe leden te werven en nieuwe proposities (producten, diensten en processen of samenwerkingsverbanden) te ontwikkelen die aansluiten bij de urgente waarden van verschillende doelgroepen om zo de energietransitie te versnellen. Hiertoe wordt een aanpak ontwikkeld die: 1) urgente waarden (de diepere psychologische behoeften die ten grondslag liggen aan gedrag) achterhaalt, gerelateerd aan de lokale leefomgeving; 2) sociale cohesie faciliteert gebasseerd op urgente waarden, en 3) nieuwe proposities helpt te ontwikkelen op basis van de waarden en de gefaciliteerde sociale cohesie, eventueel in nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit project gaat verder dan gedragsbeinvloeding of drijfverenonderzoek in alleen het energiedomein. Het levert een aanpak die focust op urgente waarden en het ontwikkelen van proposities die zich richten op een verbetering van de leefomgeving en/of persoonlijke situatie EN duurzaamheid. Hierdoor worden proposities voor burgers aantrekkelijker, zijn ze voor meerdere stakeholders en voor de maatschappij relevanter en versnellen ze de transitie richting duurzame energie.

Korte omschrijving
TNO levert het projectmanagement, een theoretische en onderzoeksbijdrage. Buurkracht draagt bij in onderzoek en toepassing in de praktijk. Het project bestaat uit 4 werkpakketten. - WP1 Analyse: waarden en aanpakken in lokale initiatieven. Onderzoek naar waardenmethodieken (deskresearch) en aanpakken van lokale initiatieven (interviews) resulterend in 1) een overzicht van bestaande methoden van waardenonderzoek, 2) huidige aanpakken in lokale initiatieven met de verschillende voor- en nadelen en 3) een overzicht van succes- en faalfactoren van lokale initiatieven. - WP2 Kortcyclisch ontwikkelen van de methoden en aanscherping op basis van praktijkresultaten. Voortbouwend op WP1 worden methoden ontwikkeld en aangepast op basis van WP3 (toepassing in de praktijk), resulterend in methoden voor: 1) het identificeren van urgente waarden; 2) het faciliteren van de sociale cohesie; en 3) het formuleren van proposities. - WP3 Aanpak toetsen in de praktijk. Het toepassen en evalueren van WP2 resultaten in de praktijk en Communities Of Practice, resulterend in feedback voor WP2. - WP4 Disseminatie. Het opstellen van een communicatie- en disseminatieplan en de uitvoering daarvan.

Resultaat
Het resultaat van dit project is een set van methoden voor lokaal operererende organisaties (zoals Buurkracht) om in samenwerking met ketenpartners: 1) te achterhalen welke urgente waarden van belang zijn in een bepaalde lokale situatie, 2) de sociale cohesie te faciliteren op basis van urgente waarden, 3) nieuwe, creatieve proposities – waar energie een onderdeel van is - te ontwikkelen en in de praktijk in te zetten, op basis van de urgente waarden en gefaciliteerde sociale cohesie. Met deze aanpak krijgen organisaties als Buurkracht nieuwe mogelijkheden om adoptie en groei van energiemaatregelen te realiseren. De methoden worden nationaal en internationaal beschikbaar gesteld voor toepassing middels inzet in (nieuwe) Buurkracht initiatieven, verspreiding in Communities Of Practice en disseminatie activiteiten en dragen zo bij aan een versnelling van de energie transitie.