RenoTrans

Realistische renovatiepakketten voor substantiële energiebesparing van vooroorlogse particuliere won

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De komende jaren zal de Nederlandse woningvoorraad verduurzaamd moeten worden en van het aardgas afgaan. Er bestaat echter nauwelijks inzicht in wat de transitie naar een nieuwe energie-infrastructuur inhoudt en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn, in het bijzonder gezien de bouwkundige en stedenbouwkundige beperkingen van vooroorlogse woningen.

Doelstelling
Het krijgen van inzicht in realistische renovatiepakketten voor substantiële energiebesparing van vooroorlogse particuliere woningen in de transitie naar een aardgasloze energie-infrastructuur. Het gaat daarbij om concrete mogelijkheden en onmogelijkheden als gevolg van bouwkundige en stedenbouwkundige randvoorwaarden bij vooroorlogse woningen en om randvoorwaarden die een nieuwe energie-infrastructuur met zich mee brengt.

Korte omschrijving
• In kaart brengen van randvoorwaarden die spelen bij de renovatie van vooroorlogse particuliere woningen en wat daarvan het effect is op de mate van energiebesparing die mogelijk is. • Ontwikkelen van realistische renovatieconcepten voor vooroorlogse woningen die toepasbaar zijn binnen de gegeven bouwkundige en stedenbouwkundige randvoorwaarden (goothoogte, beschermd stadsgezicht, (on)mogelijkheden van isolatie, etc.) en rekening houden met randvoorwaarden die een nieuwe energie-infrastructuur met zich mee brengt • Identificeren van knelpunten van deze renovatieconcepten in vooroorlogse woningen om aan te sluiten op de nieuwe gasloze energie infrastructuur (all-electric, lage temperatuur warmtenet of hoge temperatuur warmtenet), doordat huidige technologieën in bepaalde vooroorlogse woningen verregaande terugdringen van de warmtevraag niet mogelijk maken. Identificeren van gewenste innovaties op het gebied van installatie, gebouwschil en/of wijkniveau.

Resultaat
• Realistische renovatiepakketten voor substantiële energiebesparing van vooroorlogse particuliere woningen, die toepasbaar zijn binnen gegeven bouwkundige en stedenbouwkundige randvoorwaarden en de transitie naar een aardgasloze energie-infrastructuur. • Inzicht in knelpunten bij vooroorlogse bouw om de warmtevraag terug te dringen met huidige technologieën, Overzicht van gewenste innovaties op het gebied van installatie, gebouwschil en/of wijkniveau.