reCOFIeb

Realisatie Collectieve Financiering Energiepositieve Bedrijventerreinen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er zijn 3.600 bedrijventerreinen in Nederland. Dit is een grote groep met een hoog verbruik, namelijk 170 PJ per jaar, die daarom voor de verduurzaming van Nederland van belang is. Op deze terreinen bestaat een groot potentieel energiebesparing en duurzame energie met hulp van een grote diversiteit voor energiemaatregelen die veel voordelen kunnen bieden voor zowel ondernemers als hun omgeving, zoals besparing op energiekosten of schonere lucht. Echter, het nemen van maatregelen door ondernemers vindt nog maar mondjesmaat plaats. Vier belangrijke redenen hiervoor zijn dat ondernemers hier weinig tijd voor hebben (energiemaatregelen zijn niet de core business), onvoldoende financiƫle ruimte beschikbaar hebben voor investeringen die niet direct bijdragen aan de primaire bedrijfsvoering, een gebrek aan expertise hebben op dit terrein en terughoudend zijn met het (laten) ingrijpen in het primaire proces.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een of meerdere collectieve financieringsmodellen die het mogelijk maken om collectieve energieprojecten op bedrijventerreinen uit te voeren, waarbij zowel gebouw gebonden- als proces gebonden- als collectieve maatregelen op de terreinen worden meegenomen. Het belangrijkste hierbij is dat de ontwikkelde modellen aansluiten bij de behoefte van ondernemers, zodat de kans dat de ondernemer overgaat tot uitvoering van energiemaatregelen en deelneemt aan collectieve projecten op het bedrijventerrein wordt gemaximaliseerd. Randvoorwaarde hierbij is dat de haalbaarheid van het plan dusdanig is dat investeerders dit tegen aantrekkelijke voorwaarden willen financieren. Het achterliggende doel is een versnelling van de energietransitie op bedrijventerreinen en het streven van BE+ om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Korte omschrijving
In dit project wordt kennis rondom de organisatie van collectieve uitvoering en collectieve financiering van energiemaatregelen op bedrijventerreinen uitgebreid. Hierin wordt een organisatiemodel ontwikkeld om collectieve financiering op bedrijventerreinen te realiseren. Als uitgangspunt van dit model wordt de ESCo (Energy Service Company) aanpak gebruikt. Het organisatiemodel wordt vertaald naar concrete stappen om tot collectieve financiering te komen en beschreven in een snelstartgids. Vervolgens worden aan de hand van deze snelstartgids pilots opgestart om de methodiek te toetsen in de praktijk. TNO is algemene projectleider van het project, begeleidt het onderzoek en ontwikkelt en toetst de methodiek met ondersteuning van Qing, ECWF, OostNL, Kortman DGO en Rabobank Gooi en Vechtstreek.

Resultaat
Het project realiseert en verspreidt kennis over collectieve financiering van energiemaatregelen in de vorm van innovatieve ESCo modellen en een snelstartgids voor het realiseren van collectieve uitvoering en financiering van energiemaatregelen op bedrijventerreinen. Deze snelstartgids wordt door middel van verschillende pilots getoetst in de praktijk. De resultaten stellen bedrijventerreinen in staat om effectief een organisatie voor collectieve financiering op te zetten voor het realiseren van energiemaatregelen.