Heijplaat

Proeftuin Intelligente Netten Heijplaat

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De wijk Heijplaat in Rotterdam is ontstaan als woonwijk voor arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). De wijk is voor de sloop behoed en zal worden getransformeerd naar een duurzame en energieneutrale voorbeeldwijk. Een energieneutraal en zoveel mogelijk autonoom opererend Heijplaat stelt flinke eisen aan het lokale energienetwerk en vereist meer mogelijkheden voor de lokale uitwisseling van energieoverschotten en -tekorten. Om dit te faciliteren is de introductie van tweerichtingsverkeer tussen energiegebruikers onderling en met producenten noodzakelijk.

Doelstelling
Het doel van de proeftuin intelligente netten op Heijplaat is inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en haalbaarheid om het gebruikersgedrag met feedbacksystemen, prijsprikkels en actieve sturing zodanig aan te passen dat de energieconsumptie verlaagd en afgestemd wordt op de in de woningen en wijk beschikbare duurzame energie.

Korte omschrijving
Het project wordt uitgevoerd door Eneco, Stedin de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en het WNF in samenwerking het Havenbedrijf en de bewoners van Heijplaat. De ambitie is om te onderbouwen dat door een integrale benadering van energievraag en lokaal energieaanbod in een intensieve samenwerking met alle disciplines er samenwerkingsvormen en business modellen ontstaan voor de realisatie van zelfvoorzienende woonwijken en de verduurzaming van de energievoorziening. WNF zal de aanpak Heijplaat als voorbeeldwijk uitdragen bij haar 50-jarig jubileum.