O-VPP-PF

Open VPP: Pilot Flexibilisering

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De vraag- en aanbodkant van elektriciteit zijn steeds meer in onbalans. De stijgende vraag naar elektriciteit leidt tot meer verbruik en hogere pieken op het net. Tegelijkertijd neemt de voorspelbaarheid en stuurbaarheid van de productie af door de groeiende opwekking met windmolens en zonnepanelen. Voor energieleveranciers wordt het hierdoor steeds moeilijker om hun portfolio in balans te houden, met als gevolg dat TenneT meer flexibiliteitsdiensten moet inschakelen om het net in balans te houden. Momenteel worden deze diensten geleverd door grote assets die voldoen aan specifieke vermogens- en beschikbaarheidseisen. In de praktijk zijn er relatief weinig van dit soort assets en veel assets zijn niet duurzaam. De behoefte aan flexibele assets wordt echter wel steeds groter. Het consortium ziet kansen in het bundelen van verschillende soorten flexibele assets op verschillende locaties tot één grote asset. Door het flexvermogen van o.a. huishoudelijke installaties en mobiele opslagsystemen te ontsluiten komt een enorm vermogen beschikbaar voor het leveren van flexibiliteit. Deze assets helpen zo onbalans en congestie op te lossen, in plaats van het te veroorzaken.

Doelstelling
Het consortium wil opwek, opslag en verbruik van hernieuwbare energie op verschillende locaties bundelen en aansturen, zodat kleinschalige en mobiele installaties als één virtueel gepoolde asset samen met grootschalige assets ingezet kunnen worden op de elektriciteitsmarkten. Daarbij richt men zich op de primaire reservemarkt (FCR), de secundaire reservemarkt (aFRR) en op het oplossen van lokale congestieproblemen via GOPACS. Het doel daarbij is dat zelflerende algoritmes de flexibiliteit die beschikbaar is in de pool optimaal benutten voor deze flexmarkten en tegelijkertijd slim kunnen handelen op de energiemarkten en de opslag van lokale opwek kunnen optimaliseren met het oog op zelfconsumptie en netcapaciteit. Hiermee genereert men extra inkomsten voor de eigenaren van de assets. Daarbij is het doel de eindgebruikers te ontzorgen door de technologie bereikbaar te maken via gestandaardiseerde protocollen en standaard overeenkomsten en interfaces te ontwikkelen, zodat opschaling soepel en onafhankelijk van technologie of leverancier kan verlopen. Hiermee worden eigenaren gestimuleerd om flexibiliteit te leveren met o.a. hun (thuis)accu's, opwekinstallaties en warmtepompen.

Korte omschrijving
De focus ligt in het project op het ontwikkelen van een pilot waarin de virtuele pool actief ingezet wordt voor het leveren van flexdiensten. Centraal daarbij staat het Open Virtual Power Plant (Open VPP) platform dat in staat is om met verschillende installaties, protocollen, energieleveranciers en markten te verbinden. In het project worden de aanpassingen en toevoegingen ontwikkeld die nodig zijn om de woningen, mobiele opslagsystemen en wind- en zonneparken op verschillende locaties te poolen en te besturen. Bij deze ontwikkelingen kan worden voortgebouwd op bestaande technologie en kennis van de deelnemers. Hierdoor kan men snel overgaan naar de pilotfase waarin de systemen en assets onder praktijkomstandigheden worden getest.

Resultaat
Het project resulteert in een pilot met een opschaalbare en gestandaardiseerde Virtual Power Plant (VPP). In de pilot wordt het Open VPP-platform getest en krijgen de (huishoudelijke) assets echt toegang tot de flexmarkten Dit levert nieuwe inzichten op over de praktische benutting van kleinschalige installaties in combinatie met grote assets voor het leveren van flexibiliteit voor FCR, aFRR en GOPACS. Daarnaast worden deze flexdiensten gecombineerd met geavanceerde en geautomatiseerde handel op de elektriciteitsmarkten m.b.v. kunstmatige intelligentie. Dit zorgt voor hogere opbrengsten voor de flex-aanbieder en resulteert in een duurzame en flexibele energie-infrastructuur.