OpenLaad

Open laadinfra

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland is één van de koplopers op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Het is de verwachting dat de komende jaren het aantal elektrische voertuigen (auto's, bussen en vrachtwagens) sterk toeneemt. In de huidige marktaanpak is ervoor gekozen om het plaatsen, beheren, exploiteren én het leveren van energie op openbare laadpalen onder een aanbesteding te laten vallen. Hierdoor heeft de energieleverancier die de aanbesteding wint een langlopend monopolie op de energielevering van de desbetreffende laadpaal, wat concurrentie tussen energieleveranciers minimaliseert. De huidige situatie creëert een aantal onwenselijke uitkomsten voor alle betrokkenen in de keten maar belemmert bovenal een competitieve propositie voor elektrisch laden voor consumenten en zakelijk rijders. Dit is zeer nadelig voor de ontwikkeling van een geheel elektrisch wagenpark.

Doelstelling
De projectpartners zien een mogelijkheid om binnen de huidige juridische en technische kaders van de energiemarkt een oplossing te ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt om meerdere energieleveranciers toe te laten op één laadpaal. Direct gevolg hiervan is dat concurrentie toeneemt en monopolyen doorbroken worden. Dit leidt tot een verhoogd aanbod van duurzame energie en staat nieuwe concepten als Bring Your Own Energy toe. De doelstelling van dit project is om de beoogde oplossing te ontwikkelen en het werkingsprincipe van deze oplossing aan te tonen, aan de hand van een pilot in de gemeente Arnhem met 134 aangesloten laadpalen. Eerdere projecten zijn gefaald vanwege een gebrek aan ketenpartners in de samenwerkingsverbanden, wat door dit consortium reeds verholpen is.

Korte omschrijving
De verschillende projectpartners zullen verscheidene delen van de activiteiten op zich nemen. Zo wordt er een overkoepelend platform ontwikkeld voor de open laad infrastructuur via het ENTRANCE platform. Allego zorgt voor de ontwikkeling van slimme systemen om zo type 2 leveranciers op de paal toe te laten. De verschillende aangesloten energieleveranciers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van drie proposities om het aanbod van consumentenopties te faciliteren. Daarnaast is een belangrijk onderdeel de uitvoer van de pilot om data te verzamelen om technische verbeteringen door te kunnen voeren om tot een nationaal schaalbaar product te komen.

Resultaat
De beoogde oplossing bestaat uit een faciliterend softwarematig platform met aanvullend diverse (softwarematige) intelligente gedrag sturende proposities. Het te ontwikkelen platform heeft een faciliterende rol. Het zorgt ervoor dat de energieleverancier-partners innovatieve, duurzame en gedrag sturende proposities kunnen ontwikkelen. De gedrag sturende proposities zijn onder te verdelen in drie categorieën, te weten; (1) Voor consumenten, werkgevers en lokale energie coöperaties moet het mogelijk worden om de eigen energie te gebruiken, wat te boek staat als Bring Your Own Energy. (2) Daarnaast zal men in dit project oplossingen ontwikkelen waarbij laadprijzen gekoppeld worden met de realtime energieprijs (APX). Dit maakt sturing middels prijs mogelijk, wat te boek staat als Dynamic Pricing. (3) Tenslotte, zal men oplossingen ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt voor EV-rijders om groene stroom te laden, direct, lokaal en transparant, wat te boek staat als Groen laden.