Koudevraag woningen

Ontwikkeling koudevraag woningen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Binnen de woningbouw wordt verwacht dat de vraag naar koeling in woningen gaat stijgen, zowel voor nieuwbouw als voor sterk energetisch gerenoveerde bestaande bouw. Mogelijke oorzaken zijn onder meer klimaatverandering, toenemende interne warmtelast, sterk verbeterde luchtdichtheid en thermische isolatie met het daarbij horende bewonersgedrag en hogere verwachtingen van comfort door gewenning aan gekoelde auto, trein en werkplek. Binnen de huidige bouwpraktijk worden nog weinig maatregelen toegepast ter beperking van de koudevraag of het risico op oververhitting. Aandacht gaat uit naar het beperken van de warmtevraag in de winter, niet zozeer naar de koudevraag in de zomer. Er is tegelijkertijd evenwel een groot aanbod van (lokale, mobiele) koelapparatuur. In de transitie naar een duurzame warmtevoorziening en te ontwikkelen innovaties daarvoor, is het van belang te weten hoe de koude-en comfortvraag zich zal ontwikkelen. Wat is daarbij de invloed van externe factoren als demografische ontwikkelingen en het buitenklimaat? In hoeverre is de behoefte aan koude een comfortkwestie (luxevraagstuk) of juist een noodzaak?

Doelstelling
De koudevraag van woningen (of beter: bewoners) hangt af van een aantal factoren: - Buitentemperatuur, zoninstraling en andere meteorologische variabelen - Gedrag van het gebouw op deze externe omstandigheden - Comfortbeleving - Passieve en actieve maatregelen om de binnentemperatuur stabiel te houden Om een realistisch beeld te krijgen van het werkelijke aandeel van koudevraag in de totale energievraag is nader onderzoek nodig.

Korte omschrijving
Deze rapportage is een bundeling van 5 factsheets waarin we mogelijke ontwikkelingen schetsen van de vraag naar koeling in woningen en het energiegebruik dat daarmee samenhangt. We focussen daarbij eerst op enkele externe ontwikkelingen die de koudevraag beïnvloeden ('Klimaatverandering en demografie'), vervolgens de invloed van het ontwerp van het gebouw zelf ('Effecten van ontwerp van het gebouw') en van de gebruikers ervan ('Effecten van consumentengedrag'). De vierde factsheet geeft een kwantitatieve inschatting van energiegebruik en -kosten van koude-opwekking. De laatste factsheet ('Wet-en regelgeving') geeft een overzicht van 'flankerend beleid' dat raakt aan koudelevering zoals de eisen die gesteld worden aan temperatuuroverschrijdingen in woningen, rekenmethodiek vanuit EPG/EPG-NV en warmtewet. De verkenningen in de factsheets zijn geschreven op basis van een korte literatuurstudie en (telefonische) interviews met experts.