Dynamische energiscan

Ontwikkeling Dynamische Energiescan

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In Nederland hebben we zo'n 3.600 bedrijventerreinen met een gezamenlijk oppervlak van 80.000 hectare. Wat betreft duurzame energie opwekking en besparing ligt hier een groot, momenteel nog grotendeels onbenut, potentieel. In voorliggend project 'ontwikkeling dynamische energiescan' willen partijen het proces van uitvoering slimmer en sneller maken. Verwachting is dat dit mogelijk moet zijn o.a. door gebruik te maken van de reeds beschikbare informatie uit (openbare) databases. Met die informatie is de al bestaande Energiepotentieelscan gemaakt, die op gebouwniveau de mogelijke maatregelen voor besparing en duurzame productie in kaart brengt. Dit voorstel betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een interface waarmee gebruikers de resultaten van de Energiepotentieelscan kunnen bekijken en verdere of betere informatie kunnen aanvullen of corrigeren. Daarmee wordt de scan ook geschikt om periodiek (bijvoorbeeld half jaarlijks) geactualiseerd te worden. Dit alles zorgt op een efficiënte en snelle wijze voor verbeterd inzicht in de haalbaarheid van verschillende opties en het versnellen van het beslisproces bij het bedrijf, omgevingsdienst, energieadviseurs en/of parkmanagement.

Doelstelling
Doel van het project is de haalbaarheid vast te stellen van een dynamische energiescan op twee niveaus: voor het hele gebied (het bedrijventerrein) als ook voor een individueel gebouw / bedrijf. De voordelen van een dynamische scan zijn: • Er wordt een actueel beeld gegeven van het investeringsrendement van een pakket aan maatregelen op basis van actuele energie prijzen en dito investeringskosten van maatregelen (dit i.t.t. de huidige, meer statische, energiescans die een momentopname op basis van belegen data geven) • Deze scan geeft inzicht in de effectiviteit van de maatregel wat betreft energie besparing en energie opwekking, en is de basis voor monitoring van de resultaten op locatie. • Er ontstaat inzicht in collectieve gebiedskansen voor wat betreft uitwisseling van warmte en/of koude, opwekking, ontsluiten van flexibiliteit en een betere benutting van de energie infrastructuur (vooral elektra en gas, soms ook infra voor koel- en verwarmingsvloeistoffen, perslucht of stoom) Het project geeft een belangrijke bijdrage aan het programma Systeemintegratie, door het grote verduurzamingspotentieel en flexpotentieel dat op bedrijventerreinen ontsloten kan worden.

Korte omschrijving
1. Opstellen functionele eisen aan de hand van behoeftes en randvoorwaarden voor: a. Eindgebruikers (Bedrijven, Parkmanagers, bedrijvencollectieven) b. Bevoegd gezag (RuD's, Omgevingsdiensten, gemeente, provincie) c. Aanbieder energiescan (Energie adviseur, installateur, energie bedrijf) 2. Inventarisatie benodigde aanvullende data (actuele kosten/scenario's en parameters) a. Variërende energie prijzen (elektra, gas, CO2), effect van eigen opwek, variërende energie verbuiksprofielen en de waarde van flexibiliteit b. Actuele kosten van meest toepasbare en aantrekkelijke maatregelen. c. Overige relevante informatie (e.g. productie, omzet, …) d. Systeem integratie en interactie tussen gebouw en gebiedsmaatregelen 3. Opstellen functioneel ontwerp en aanpak voor dataontsluiting. 4. Proof of concept met beperkte data set (deel van een bedrijventerrein) op twee verschillende bedrijventerreinen 5. Uitvoeringsplan implementatie dynamische energiescan o.a. wat betreft potentiele CO2 impact, potentieel voor opschaling en het verdienmodel vanuit perspectief van elk van de betrokken partijen (eindgebruikers, bevoegd gezag en aanbieder energiescan)

Resultaat
Beoogd resultaat is een ontwerp voor een interactieve methode voor de dynamische energiescan voor zowel Bedrijventerreinen onderling als eindverbruiker Bedrijven. Voorts een ontwerp van een interactieve grafische module waarmee gebruikers de resultaten van de Energiepotentieelscan kunnen bekijken en aanvullen of actualiseren.