Mondaine 2.0

MOdels aNd DAta INterface for Energy 2.0

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De energietransitie is een maatschappelijke opgave waar grote vraag is naar consistente inzichten op het gebied van flexibele energie infrastructuur. Onder andere overheden, netbeheerders, woningcorporaties en VVE's staan voor grote beslissingen en gebruiken digitale rekenmodellen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en gevolgen van flexibele energiesystemen. Op de Nederlandse markt zijn tientallen van dit soort energie-rekenmodellen te vinden. Elk van deze modellen, en de uitkomsten ervan, zijn van waarde. Maar deze produceren zijn vaak op zichzelf staande uitkomsten die moeilijk te verbinden zijn aan uitkomsten van andere modellen. Echter, om te komen tot een succesvolle energietransitie is een integraal, transparant en vooral betrouwbaar inzicht nodig. MONDAINE biedt een oplossing voor het bundelen van de krachten van deze energie-rekenmodellen. MONDAINE vormt namelijk de koppeling van bestaande modellen, waardoor een integrale set van modellen en data ontstaat. Doordat energiemodellen op elkaar aansluiten, zijn de uitkomsten van beter vergelijkbaar en consistenter. Dit leidt tot betere, integrale oplossingen voor de energietransitie.

Doelstelling
Doel is het ontwikkelen van een uniforme en gestructureerde 'suite' (koppelingsmechanisme) op basis van bestaande energiemodellen, tools en data. Door de suite kunnen energie-rekenmodellen met elkaar communiceren en data uitwisselen. Output van één model kan als input gebruikt worden voor andere modellen, waardoor het mogelijk is om modellen aan elkaar te schakelen, bijv. in tijd (planfasen) of in schaal (van gemeentelijk naar regionaal). De koppeling wordt ingezet om drie veelgebruikte energiemodellen te koppelen: ETM, Vesta, PICO. De toepasbaarheid, bruikbaarheid en meerwaarde van het koppelingsmechanisme worden getoetst en verbeterd aan de hand van use-cases: Amsterdam, Hengelo en Gooi- en Vechtstreek. De ambitie is om zoveel mogelijk energie-rekenmodellen aan te laten sluiten. Zo ontstaat er een integrale set van modellen en data die kan bijdragen aan een duurzame energietransitie. Samenwerking tussen energiemodellen zal beleidsmakers een betrouwbaarder inzicht geven in de (lokale) energietransitie en interactie met het hele energiesysteem, met tegelijkertijd voldoende detail om aan te sluiten bij de werkelijke situatie, en daarmee van inzicht naar beslissing te kunnen gaan.

Korte omschrijving
Op hoofdlijnen vormen de volgende activiteiten de basis voor het project: het ontwerpen van de MONDAINE suite, het verifiëren en valideren van de suite in de praktijk en het dissemineren van opgedane kennis en resultaten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in zeven werkpakketen. In werkpakket 1 (WP1) ligt de focus op het creëren van een functioneel ontwerp van de suite, bestaande uit het door TNO ontwikkelde taal ESDL (Energy System Description Language) en data opslagsysteem GEIS (Geografisch Energie Informatie Systeem). Het verifiëren en valideren van de suite wordt gedaan in drie use-cases: Amsterdam (WP2), Hengelo (WP3) en de Gooi- en Vechtstreek (WP4). In WP5 wordt een technische en inhoudelijke validatie van MONDAINE uitgevoerd, om zo aansluiting van andere modellen op de MONDAINE suite te kunnen faciliteren. In WP6 ligt de focus op kennisoverdracht en disseminatie, met als doel potentiële gebruikers en andere belanghebbenden in de keten te informeren en betrekken bij dit project. Tot slot zal dit project door goed projectmanagement (WP0) in staat worden gesteld haar doelen tijdig en met de beoogde kwaliteit te behalen.

Resultaat
Het resultaat van de MONDAINE suite is een gevalideerde en integrale set van energiemodellen en data. Eindgebruikers worden op deze manier voorzien van informatie over energetische, duurzame en financiële aspecten van energiesystemen en krijgen de mogelijkheid om de effecten zien van een lokale beslissing voor de regio. Kortom: publieke en private actoren actief in de energietransitie krijgen op deze manier meer volledige informatie en daarmee betrouwbare inzichten. MONDAINE vormt op die manier een extra impuls voor de energietransitie.