Milieustudie Anaerobe Waterzuiveringsinstallatie Huhtamaki Nederland

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Op dit moment wordt het afvalwater van HNL getransporteerd naar de gemeentelijke afvalzuiveringsinstallatie. Dit heeft een aantal grote nadelen op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment wordt de energie die vrijkomt bij het verwerken van het afvalwater niet nuttig ingezet. Daarnaast verwacht HNL middels de inzet van andere technologieën haar waterhuishouding effectiever in te kunnen zetten. Om deze reden beoogt HNL een milieustudie uit te voeren naar de technische en economische haalbaarheid naar de inzet van een alternatieve waterzuiveringstechnologie.

Doelstelling
HNL onderzoekt in hoeverre technisch en economisch haalbaar is te investeren in een nieuwe anaerobe waterzuiveringsinstallatie. Het beoogde resultaat is het kunnen nemen van een gedegen besluit om al dan niet te investeren in een anaerobe waterzuiveringsinstallatie. Om tot deze 'go/no-go' beslissing te kunnen komen is het (laten) uitvoeren van een gedegen milieu- en basic engineeringsstudie van noodzakelijk belang. Onderhavig project draagt bij aan Programmalijn 2: MMIP 6 – Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem, en wel concreet bij Deelprogramma 4: toepassing klimaatneutrale brandstoffen.

Korte omschrijving
Het project zal bestaan uit twee werkpakketten: basic engineering fase 1 en basic engineering fase 2. Tijdens fase 1 beoogt de leverancier de ruwe, basale engineering van meerdere oplossingsrichtingen van de anaerobe waterzuiveringsinstallatie uit te voeren. Na fase 1 volgt de eerste tollgate (beslismoment), waarbij een initiële go-no/go beslissing wordt gemaakt over: 1) het al dan niet overgaan op fase 2; 2) indien fase 2 doorgaat, welke oplossingsrichting in fase 2 nader zal worden geëngineerd om fijnmazig de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Beide fases zijn zodoende noodzakelijk om de gedefinieerde haalbaarheidsvragen te beantwoorden en dus tot een gedegen beslissing te komen inzake het al dan niet overgaan op de daadwerkelijke investering.

Resultaat
Het beoogde resultaat is het kunnen nemen van een gedegen besluit om al dan niet te investeren in een anaerobe waterzuiveringsinstallatie. Om tot deze 'go/no-go' beslissing te kunnen komen is het (laten) uitvoeren van een gedegen milieu- en basic engineeringsstudie van noodzakelijk belang. Deze studies zullen met name een antwoord moeten vinden op de in het projectplan gedefinieerde haalbaarheidsvragen.