Markt & Flexibiliteit

Marktinrichting ter ontsluiting van flexibiliteitsopties

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dit voorstel is opgezet naar aanleiding van de analyse ten behoeve van de denktank 'structurele verandering energiemarkt'. De analyse blikt vooruit op toenemende flexibiliteitsbehoefte tot 2030 en mogelijkheden om in deze flexibiliteitsbehoefte te voorzien. Onderdeel van de verkenning betrof de bestaande barrières in het huidige kader van marktinrichting en regelgeving voor de elektriciteitsvoorziening.

Doelstelling
Verkenning en ontwikkeling van een breed gedragen bestel van marktinrichting en regelgeving voor de elektriciteitsvoorziening ter ontsluiting van flexibiliteit ten behoeve van flexibiliteitsbehoefte. Deze flexibiliteit omvat alle oplossingen (vraagsturing, substitutie, opslag, extra/minder productie) waarmee de vraag naar en aanbod van elektriciteit binnen de eventuele beperkingen van het elektriciteitsnetwerk met elkaar in balans kunnen worden gebracht.

Korte omschrijving
Evaluatie van bestaande kaders van marktinrichting en regulering tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkeling van duurzaam vermogen. De analyse zal plaatsvinden aan de hand van de verwachtte ontwikkeling van de flexibiliteitsbehoefte. Hiervoor worden gedetailleerde scenario's naar 2030 opgesteld. Kansrijke opties tot aanpassing en uitbreiding van de bestaande marktmechanismen en regulering worden nader onderzocht en uitgewerkt, met als doel om flexibiliteitsvoorziening efficiënt en kosteneffectief te ontsluiten en te integreren in het bestel.

Resultaat
Het eerste resultaat van het project is een beschrijving van noodzakelijke producten om evenwicht in vraag en aanbod van elektriciteit te faciliteren en te kunnen waarborgen. Het tweede resultaat is een beschrijving van bestaande voorzieningen (APX Intraday en Day-Ahead markten, en de Onbalanssystematiek) om deze producten te kunnen leveren, barrières voor levering en de benodigde aanpassing van marktinrichting en regulering om levering te ontsluiten.