Project Maintain TKI Upstream Gas Innovation Cluster 2016

Publieke samenvatting / Public summary

Samenvatting

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Gas is een van de vijf TKI’s

binnen de Topsector Energie. Het TKI Gas omvat een aantal programmalijnen waaronder sinds 2012 de programmalijn Upstream Gas. Via deze programmalijn werkt de gassector samen met kennisinstituten aan het ontwikkelen en implementeren van kennis en innovatieve technieken met als doelen:

  • gas uit binnenlandse voorraden te produceren tegen maatschappelijk acceptabele randvoorwaarden en met een minimale milieu-impact;

  • het versterken van de internationale concurrentiepositie van de gassector en van de kennispositie van de universiteiten en onderzoekscentra;

  • het bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve economische activiteiten in Nederland en waarbij ook het MKB wordt betrokken.

Vanaf 2012 is hiervoor het Upstream Gas Innovatiecluster ontwikkeld dat bestaat uit verschillende (internationale) partijen die zich bezighouden met of behoefte hebben aan kennis- en technologieontwikkeling op de belangrijkste onderzoeksvragen van de Upstream programmalijn. Het is belangrijk dit innovatiecluster in stand te houden, zodat bestaande kennis ontwikkeld binnen de programmalijn behouden en toegankelijk blijft en verder wordt uitgebouwd. Hiervoor wordt o.a. de website www.upstream-gas.nl geactualiseerd en zijn er  in 2016 verschillende netwerkactiviteiten uitgevoerd om het innovatiecluster op basis van de in 2015 opgestelde roadmap en het nieuw governance model.

Projectdoelstellingen

De doelstelling van het project in 2016 is om het cluster in stand te houden door:

  • het actueel houden van de Upstream Gas website;

  • het organiseren van en deelname aan (inter)nationale bijeenkomsten en workshops;

  • huidige consortium deelnemers aangehaakt te laten houden en waar mogelijk nieuwe partijen laten aanhaken als deelnemer;

  • het deelnemen aan de publieke dialoog op het thema gas.

Projectomschrijving

Voor de programmalijn Upstream Gas is vanaf 2012 een innovatiecluster ontwikkeld van organisaties betrokken bij het onderzoek van deze programmalijn. Het Upstream Gas Innovatiecluster bestaat uit universiteiten, onderzoeksorganisaties, gasindustrie en toeleveranciers, actief in Nederland en daarbuiten. In het cluster vindt de kennis- en technologieontwikkeling en demonstraties plaats. Het is belangrijk om de sterke positie van het cluster te behouden en verder uit te bouwen. De focus ligt op de belangrijkste onderzoeksvragen voor de gassector. Tevens wordt er gewerkt aan kansen voor internationale samenwerking met het cluster.

Resultaten

In 2016 zijn verschillende netwerkactiviteiten uitgevoerd om het Upstream Gas  innovatiecluster in stand te houden en verder te organiseren op basis van de in 2015 ontwikkelde roadmap en het nieuw uitgewerkte governance model voor de jaren 2016-2019. De activiteiten waren vooral plenair en gericht op netwerken, daarnaast werden er ook activiteiten georganiseerd voor de verschillende deelonderwerpen van de gebundelde kennisvragen gerelateerd aan de nieuwe roadmap. Ook is verder ook informatie en kennis uitgewisseld, via www.upstream-gas.nl en via mailingen. 

Samenvattend zijn de volgende resultaten geboekt:

  • actuele informatievoorziening via de Upstream Gas website;

  • organisatie voor en deelname van het cluster aan een significant aantal bijeenkomsten en workshops;

  • het aangehaakt houden en laten aanhaken van consortium deelnemers binnen de nieuwe manier van organisatie (governance) voor het cluster.