Maintain Innovation cluster 2015 Upstream Gas

Maintain TKI Upstream Gas Innovation Cluster 2015

Publieke samenvatting / Public summary

Samenvatting

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Gas is een van de vijf TKI’s

binnen de Topsector Energie. Het TKI Gas omvat een aantal programmalijnen waaronder sinds 2012 de programmalijn Upstream Gas. Via deze programmalijn werkt de gassector samen met kennisinstituten aan het ontwikkelen en implementeren van kennis en innovatieve technieken met als doelen:

 • gas uit binnenlandse voorraden te produceren tegen maatschappelijk acceptabele randvoorwaarden en met een minimale milieu-impact;

 • het versterken van de internationale concurrentiepositie van de gassector en van de kennispositie van de universiteiten en onderzoekscentra;

 • gas en het gassysteem een bijdrage te laten leveren aan de energietransitie;

 • het bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve economische activiteiten in Nederland en waarbij ook het MKB wordt betrokken.

Vanaf 2012 is hiervoor het Upstream Gas Innovatiecluster ontwikkeld dat bestaat uit verschillende (internationale) partijen die zich bezighouden met of behoefte hebben aan kennis- en technologieontwikkeling op de belangrijkste onderzoeksvragen van de Upstream programmalijn. Het is belangrijk dit innovatiecluster in stand te houden, zodat bestaande kennis ontwikkeld binnen de programmalijn behouden en toegankelijk blijft en verder wordt uitgebouwd. In 2015 zijn verschillende netwerkactiviteiten uitgevoerd om het Gas Innovatiecluster verder en beter te organiseren en daarmee in stand te houden. Er is een roadmap 2016 – 2019 gerealiseerd en er is een nieuw governance model uitgewerkt om het cluster beter in staat te stellen samen te werken en belangrijke innovaties te realiseren. 

Projectdoelstellingen

De doelstelling van het project in 2015 is om het cluster in stand te houden door:

 • het actueel houden van de Upstream Gas website;

 • het organiseren van en deelname aan (inter)nationale bijeenkomsten en workshops;

 • huidige consortium deelnemers aangehaakt te laten houden en waar mogelijk nieuwe partijen laten aanhaken als deelnemer;

 • het deelnemen aan de publieke dialoog op het thema gas.

Projectomschrijving

Voor de programmalijn Upstream Gas is vanaf 2012 een innovatiecluster ontwikkeld van organisaties betrokken bij het onderzoek van deze programmalijn. Het Upstream Gas Innovatiecluster bestaat uit universiteiten, onderzoeksorganisaties, (gas)industrie en toeleveranciers, actief in Nederland en daarbuiten. In het cluster vindt de kennis- en technologieontwikkeling en demonstraties plaats. Het is belangrijk om de sterke positie van het cluster te behouden en verder uit te bouwen. De focus ligt op de belangrijkste onderzoeksvragen voor de gassector. Tevens wordt er gewerkt aan kansen voor internationale samenwerking met het cluster.

Resultaten

In 2015 zijn verschillende netwerkactiviteiten uitgevoerd om het Upstream Gas  innovatiecluster verder en beter te organiseren. Een van de belangrijkste stappen die is gezet is het realiseren van een roadmap 2016 – 2019 en de realisatie van een nieuw governance model. Hiermee is het cluster beter in staat samen te werken en belangrijke innovaties te realiseren, onder meer op het gebied van de energietransitie. De activiteiten waren vooral plenair en gericht op netwerken, daarnaast is er ook verdere kennis en informatie uitgewissel via de website www.upstream-gas.nl en via mailingen. 

Samenvattend zijn de volgende resultaten geboekt:

 • actuele informatievoorziening via de Upstream Gas website;

 • organisatie voor en deelname van het cluster aan een aantal plenaire bijeenkomsten gericht op het definiëren van de roadmap voor de nabije toekomst;

 • het aangehaakt houden en laten aanhaken van consortium deelnemers door het afstemmen van een nieuwe manier van organisatie (governance) voor het cluster.