LCV

Lokaal Centraal Verwarmen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland gaat van het gas af. Bedrijven en organisaties in de gebouwde omgeving willen de uitstoot van het broeikasgas CO2 verminderen door huizen en gebouwen aan te passen. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland worden aangepakt. De TKI heeft, ter verduurzaming van bestaande woningen, de ambitie om aardgas als energiedrager voor de warmtevoorziening in grote mate te vervangen voor duurzame warmteopties. Om dit te ondervangen is er behoefte aan slimme betaalbare (deel)oplossingen waarmee de volledige warmtebehoefte van de bewoners kan worden opgewekt en benut op momenten dat dit (gedurende het seizoen) nodig is.

Doelstelling
Dit project heeft als doel een snelle renovatie met beperkte sociale overlast te realiseren van grondgebonden woningen (met bouwjaar > 1970), door middel van een opdak WISC-systeem en zonnecollectoren gekoppeld aan een water-water warmtepomp, waarmee de volledige warmtebehoefte van de bewoners kan worden vervuld.

Korte omschrijving
De projectpartners richten zich op het benutten van bestaande infrastructuur (lees: leidingwerk) in aardgasloze wijken tegen zo laag mogelijke kosten voor gebouweigenaar, eindgebruiker en de maatschappij. Door het benutten van de bestaande leidingen kan een aantoonbare kostenbesparing worden gerealiseerd. Om dit te behalen hebben de samenwerkingspartners in dit consortium de ambitie om een concept te ontwikkelen waarmee versneld een stap kan worden gezet naar de renovatie van bestaande grondgebonden woningen. Om dit te bereiken ontwikkelt HRsolar een liggende zonneboiler, WISC-systeem en de koppeling met de warmtepomp. DSP Innovation verzorgt IoT integratie van gebouwmanagementsystemen t.b.v. de monitoring en sturing van de warmtevraag en het comfort. Hoffman Elektro verzorgt de installatie en fungeert als aansluiting naar de bouwkolom. Itho Daalderop ontwikkelt een water-water warmtepomp inclusief fysieke koppeling met het WISC-systeem. Van Wijnen West installeert het prototype systeem bij de demonstratiewoning en verzorgt de grootschalige uitrol naar de markt. Mozaïek Wonen is eindgebruiker van het systeem en verzorgt mede de uitrol en route naar de markt.

Resultaat
Binnen het project worden de volgende resultaten bereikt:
- Pilotwoning energieleverende oplossing voor renovatiewoningen;
- Integratie en koppeling tussen warmtepomp en WISC- / zonnecollectorsysteem;
- Vergroten bronbereik van de warmtepomp;
- Invulling van de warmtebehoefte zonder inperking van het comfort en ventilatie;
- Systeem om warmte te onttrekken uit omgevingslucht (WISC) en zonlicht (zonnecollector);
- Lage sociale lasten door snelle en duurzame slimme koppeling, slim benutten van ruimte door compacte installatie, gebruik van bestaande leidingen-infrastructuur en behoud van radiatoren, geen (bodem)bron noodzakelijk, beperking piekvraag behoefte;
- Kostenbesparing door vermeden bron bodemboring en gebruik bestaande infrastructuur;
- Korte termijn grootschalige uitrol in de markt door samenwerking van partners waaronder Hoffman Elektro, Van Wijnen West en woningcorporatie Mozaïek Wonen.