TKI-KIEM

Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en Milieuprestaties van gebouwen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De 'bouw', inclusief de toeleverende industrie, transportsector en afvalverwerkende industrie, heeft een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse nationale milieubelasting. Er is dus een groot potentieel voor vermindering van deze milieubelasting door middel van energiebesparing én door duurzame productinnovatie. Dit potentieel is te benutten door het aspect duurzaamheid integraal mee te nemen in het beslissingsproces bij nieuwbouw, en bij renovatie en onderhoud van bestaande gebouwen. Hiervoor is een goed onderbouwd, breed gedragen afwegingskader nodig. Dit voorstel is gericht op het integreren en aanscherpen van de bestaande methoden en middelen naar een brede afwegingsmethode. In de huidige bouwpraktijk ligt de focus op besparingen in operationeel energieverbruik om te verwarmen, koelen, ventileren en voor warm tapwater. De voortvarende aanpak van het operationeel energieverbruik maakt dat andere aspecten belangrijker zijn geworden. De milieubelasting als gevolg van het materiaalverbruik (“embodied energy” en “embodied CO2”) blijkt inmiddels een relevante factor. Bovendien levert de huidige eenzijdige sturing een risico van afschuiving naar andere aspecten, zoals gezondheid.

Doelstelling
1. De ontwikkeling van een breder afwegingskader, door: - de ontwikkeling van een eenduidige methodiek voor integrale beoordeling van de milieubelasting van een gebouw over de gehele levenscyclus, door de bestaande Nederlandse bepalingsmethodes voor MPG en EPG onder één noemer te brengen; - de verbreding van de methodiek met het Profit-aspectb, door de toevoeging van een kostenbepaling (Total Cost of Ownership); 2. Het implementeren van die methodiek in bestaande instrumenten voor het evalueren van gebouwprestaties en voor prestatiegerichte beoordeling van onderhoudsplannen; 3. Het opdoen van ervaring met de praktische toepassing van de methode en instrumenten bij het ontwerpen, renoveren en onderhouden van gebouwen, waarbij de ervaring wordt vastgelegd in richtlijnen en praktijkvoorbeelden; 4. Het stimuleren van duurzame productontwikkeling, door de communicatie tussen vraag en aanbod op eenduidige wijze te faciliteren (verbetering bestaande nationale milieudatabase).

Korte omschrijving
Veel gebouweigenaren, bouw- en onderhoudsbedrijven en toeleverende industrie zijn inmiddels bezig om het duurzaamheidsdenken door te voeren in hun bedrijfsvoering. Het is voor hen nog lastig om te komen tot optimale duurzame bouw-, beheer- en onderhoudsstrategieën door het gebrek aan ervaring in de markt. Vaak weet men niet waar men moet beginnen, hoe men dit in de bouw-, renovatie- en onderhoudsprocessen moet opnemen, en hoe hun beleid kan worden getoetst en gemonitord. Er is daarom een behoefte aan praktijkvoorbeelden voor duurzame bouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten. Een brede groep woningcorporaties en onderhoudsbedrijven zal daarom in KIEM aan de slag gaan met de prestatiegerichte aanbesteding op basis van de duurzaamheidsindicatoren die in het project zijn ontwikkeld. Deze toepassing van de W/E adviseurs –Consortium KIEM evaluatiemethode in de praktijk zal niet alleen bijdragen aan een brede implementatie van de nieuwe kennis, maar zal ook nuttige feedback opleveren voor de methodiek zelf. De activiteiten in het project (9 werkpakketten) zijn geclusterd in 3 hoofdgroepen: 1. Methodiekontwikkeling 2. Inbouwen van methoden in bestaande rekeninstrumenten 3. Toepassing

Resultaat
1 Een methodiek voor integrale beoordelingen op alle aspecten van “Planet” waarbij tevens de “Profit”' en “People” aspecten worden meegenomen. 2 Een ketenbreed en eenvoudig hanteerbaar rekeninstrument voor een integrale afweging van energie, milieu, kosten en gezondheid.