KOEMPEL

Kostenefficiënt Energie-management op bedrijvenparkniveau in Limburg

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Binnen de energietransitie wordt de distributienetbeheerder geconfronteerd met nieuwe afnemers en opwekkers in zijn net. Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen, elektrische voertuigen en hernieuwbare energiebronnen. De elektrische stromen in het net worden hierdoor minder voorspelbaar en zullen sterker fluctueren. Dit kan leiden tot overbelasting van netcomponenten. De netbeheerder heeft als taak deze te verhelpen. Wettelijk gezien heeft hij enkel de mogelijkheid om de overbelasting te verhelpen middels inzet van bijkomende componenten. Vermogentransformatoren tussen hoogspanning en middenspanning zijn de componenten waar deze problemen vaak optreden en waarvan uitbreiding zeer kostbaar is. Bedrijvenpark De Beitel in Heerlen is een typisch voorbeeld waar de netbeheerder recent de transformatorcapaciteit heeft uitgebreid.

Doelstelling
Een demonstratie op een bedrijventerrein waarmee de mogelijkheid tot verminderen van infrastructuurkosten bij de distributienetbeheerder middels smart grids en vraagsturing aangetoond wordt.

Korte omschrijving
KOEMPEL is een demonstratieproject waarin onderzocht wordt of vraagsturing (Demand Response) van bedrijven op een bedrijventerrein een kostenefficiënt alternatief had kunnen zijn voor het uitbreiden van transformatorcapaciteit. De flexibele belastingen van deelnemende bedrijven worden uitgerust met sturingssoftware die centraal aangestuurd kan worden. Bij hoge belasting van de transformator reduceren de bedrijven hun elektriciteitsvraag middels deze flexibele belastingen.

Resultaat
Deze praktische ervaring resulteert in een methodiek waarmee netbeheerders in binnen- en buitenland kunnen evalueren wanneer vraagsturing een kostenefficiënt alternatief vormt voor uitbreiding van lokale assets. Naast het technisch/economische onderzoek geeft dit project tevens inzichten in de mogelijk benodigde wetswijzigingen. Een dergelijk reguleringskader leidt tot nieuwe actoren en diensten die de benodigde vraagsturing aggregeren en ter beschikking stellen aan de netbeheerder.