JEM 2.0.

Jouw Energie Moment 2.0.

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De energie-infrastructuur ondergaat de komende jaren een ingrijpende verandering. Dit is een gevolg van de elektrificatie van de maatschappij. Enerzijds is er een toename van decentrale opwekking zoals zonnepanelen, windenergie en micro-wkk's en anderzijds komen er meer elektriciteitsgebruikers zoals elektrische auto's en warmtepompen. Deze toename van decentrale duurzame energiebronnen leidt tot het aanbod van duurzame energie die nauwelijks stuurbaar is. De vraag van energie en het aanbod van duurzame energie raakt zonder veranderingen aan de energie-infrastructuur uit balans. Zonder de implementatie van Smart Grids leidt dit dus tot grotere fluctuaties in de vraag en aanbod naar energie. Hierdoor zullen ook de prijsfluctuaties toenemen en zijn tevens grotere investeringen nodig in de energie-infrastructuur. Dit vraagt om de ontwikkeling van oplossingen die rekening houden met de dynamische wisselwerking tussen energievraag en –aanbod en hierop sturen. Hiermee worden de fluctuaties beheersbaarder en kunnen investeringen in de infrastructuur beperkt worden.

Doelstelling
Met dit project wil het consortium zijn bijdrage leveren aan de ambities van het TKI Switch2SmartGrids en de doelstellingen in het Nationaal Energieakkoord. Het is de verwachting dat de resultaten van het project resulteren in energiebesparing door bewustwording bij de energieconsument, grote investeringsbesparingen opleveren in de energie-infrastructuur en nieuwe omzet uit “flexibilisering” genereren voor nieuwe, opkomende en veranderde energiebedrijven. Het project zet in op het ontwikkelen van een ecosysteem waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan technisch-economische en sociaal economische aspecten van smart grids. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van Nederland op het gebied van innoveren en standaardiseren en is er aandacht voor open architecturen en opschaling.

Korte omschrijving
Jouw Energiemoment 2.0 (JEM 2.0) wil deze barrières doorbreken en beoogt de volgende resultaten: 1 inzicht verkrijgen in de kenmerken en randvoorwaarden van een nieuw billing systeem dat: • open, gestandaardiseerd en betrouwbaar is; • geschikt is voor dynamische tarieven en meerdere aanbieders en rollen; • zich kenmerkt door security by design; 2 inzicht verkrijgen in de kenmerken en randvoorwaarden van nieuwe rendabele business modellen voor aanbieders van flexibiliteitsdiensten 3 een aangetoond voordeel op de verwachte (toekomstige) kosten voor netwerkverzwaring; 4 financieel voordeel voor alle partijen in de keten; 5 aanbevelingen voor wijzigingen in wet- en regelgeving die bijdragen aan de ambitie van het TKI Switch2SsmartGrids en realisatie van het energieakkoord. JEM 2.0 gaat de gezamenlijke werking van het billingsysteem en de business modellen demonstreren binnen het IPIN-project “Jouw Energiemoment”. Het doel is het billing systeem en de business modellen te demonstreren bij 300 huishoudens. Bij 20 van deze huishoudens zal vóór de meter een accu-systeem geplaatst worden om business modellen met opslag te tonen.

Resultaat
Met de resultaten wil JEM 2.0 als een vliegwiel fungeren voor de ontwikkeling van nieuwe flexibiliteitsdiensten. Zodat naast de partijen in het consortium nog meer nieuwe energiedienstverleners de markt betreden en hun bijdrage leveren aan het besparen op de kosten voor netverzwaring en aan de verduurzaming van Nederland en veel nieuwe bedrijvigheid creëren.