BBS

Integratie van de Blue Battery t.b.v. elektrische energieopslag voor de gebouwde omgeving

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Door grootschalige inzet van duurzame-energiebronnen zullen netbeheerders geconfronteerd worden met instabiele en intermitterende levering. Onderhavige haalbaarheidsstudie doet onderzoek naar de mogelijkheden tot ontwikkeling van energieopslag in zoutoplossingen, waarmee AquaBattery en Compass beogen om bij te dragen aan het realiseren van een flexibel elektriciteitsnet en daarmee een betaalbare, betrouwbare en duurzame-energievoorziening.

Doelstelling
Doel van deze studie is inzicht vergaren in de techno-economische haalbaarheid van de integratie van het Blue Battery Systeem (BBS) in de gebouwde omgeving, onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak en vereiste wet en regelgeving voor BBS.

Korte omschrijving
Binnen het project zullen verbruikspatronen en opwekpatronen in Nederland en Europa geanalyseerd worden. Hierop volgend zal een batterij op lab-schaal ontwikkeld worden met een geïntegreerd conversiesysteem. Metingen m.b.t. de efficiëntie bij verschillende op- en ontlaadsnelheden van batterij zullen resulteren in de technische implicaties en mogelijkheden van het BBS. Deze bevindingen zullen als validatie dienen voor de business case. Om te reflecteren op de business case en het economisch perspectief zullen mogelijke klantrelaties en de value proposition van het BBS geanalyseerd worden. Daarnaast zullen de opbrengsten en kosten voor verschillende modulegrootte en –op/ontlaadtijden onderzocht worden m.b.v. simulaties. T.b.v. de creatie en benutten van maatschappelijk draagvlak zullen verschillende zaken onderzocht worden m.b.t. de 'value proposition' van het BBS en de consequenties van mogelijke veranderingen in de regelgeving (bijv: salderen). Ook zal een analyse van veiligheidsaspecten en vergelijk met geldende normen en vergunningen uitgevoerd worden.

Resultaat
Het resultaat dat uit deze studie dient te volgen is inzicht in de techno-economische haalbaarheid van de integratie van het BBS in de gebouwde omgeving in de vorm van een werkend prototype en een passende business case. Op basis hiervan zal een O&O-vervolgtraject gestart worden.