Integrated pressure information systems for on- and offshore Netherlands

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het gebruik van de diepe ondergrond van Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal Plat was tot voor kort vrijwel beperkt tot de winning van koolwaterstoffen (aardgas en -olie) en de delfstoffen steenzout en steenkool. Recentelijk zijn in hoog tempo nieuwe initiatieven ontwikkeld voor zowel andere vormen van energiewinning (bijvoorbeeld aardwarmte), als voor de opslag van verschillende stoffen. Er wordt in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal Plat al meer dan 50 jaar koolwaterstoffen gewonnen. Dit heeft geleid tot zeer aanzienlijke drukverlagingen in de olie- en gasvelden. Kennis van de oorspronkelijke en de door winning geïnduceerde regionale druk- en spanningsveranderingen zijn van belang voor een betrouwbare voorspelling van de gebruiksmogelijkheden van de ondergrond, de wederzijdse beïnvloeding van de diverse winningen en opslag, en de veiligheids- en milieurisico's van cumulatie en interferentie.

Doelstelling
Dit project beoogt de ontwikkeling van een informatiesysteem betreffende de verdeling van de poriedruk en vloeistofdynamische toestand in de ondergrond van Nederland en het Nederlandse deel van het continentale plat ten behoeve van een veilig en verantwoord huidig en toekomstige benutting van ondergrondse energiebronnen (met name aardgas) , inclusief het waarborgen van veiligheid tijdens boren. Het is een grote uitdaging om de huidige en toekomstige benutting van de nationale bodemschat aardgas, in combinatie met overig gebruik van de ondergrond, op een verantwoorde en veilige manier vorm te geven. Dit project draagt bij aan de realisatie van een verantwoorde en veilige opsporings-, winnings- en opslagstrategieën voor aardgas ten behoeve van de Nederlandse gasvoorziening (30/30 ambitie). Gedegen kennis van de oorspronkelijke, en door winning beïnvloede, poriedrukverdeling en vloeistofdynamische omstandigheden in de diepe ondergrond van Nederland, ook buiten de locatie van boorgaten, is van cruciaal belang voor het optimaliseren van een veilig en verantwoord huidig en toekomstig gebruik van de ondergrond, inclusief het waarborgen van veiligheid tijdens boren.

Resultaat
Een geactualiseerde database in combinatie met de resultaten van recente lithostratigrafische en structurele karteringsprogramma's en 3D dynamische modellering van de ondergrond uitgevoerd door TNO maken een veel gedetailleerde interpretatie van druk en vloeistofdynamische data mogelijk. De interpretatie vergroot het fundamentele inzicht in de werking van het druk en vloeistofdynamische systeem in de ondergrond en maakt het mogelijk voorspellingen te doen van zaken zoals drukverloop buiten de boorlocaties, verticale en laterale verandering van poriedruk, locatie en omvang van compartimenten van hoge overdruk.