IRIS

Institutionele en Regulatorische Innovatie ten behoeve van lokale, Slimme energievoorzieningen

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Iris heeft ten doel tot juridische kaders te komen die de beste kansen bieden aan de ontwikkeling van 'lokale duurzame energieprojecten', LDE's. Drie juridische kaders staan daarbij op de agenda: 1 de regulering op energiegebied, met name de taken en rollen in het netbeheer en de levering (aan eindgebruikers), 2 de ordening van de markt door private partijen, toegespitst op de lokale (kleinschalige) marktomgeving van de projecten ('micro-markten'), en 3 de samenhang tussen de ordening van energie en die van de leefomgeving (ruimtelijke ordening, bouw- en milieuwetgeving). Deze drie kaders zullen, in onderlinge samenhang, flexibel moeten zijn om ook toekomstige ontwikkelingen te kunnen dienen. Dit vergt innovatieve oplossingen op het juridische vlak.

Korte omschrijving
1 Het opstellen van een overzicht van de knelpunten en barrières in de praktijk. De overeenkomsten en verschillen tussen de diverse projecten worden zo blootgelegd en de implicaties worden benoemd. Op grond hiervan zullen concrete voorstellen worden gedaan voor aanpassing van de regulering. Voor lopende projecten zullen zo snel mogelijk concrete maatwerkoplossingen worden voorgesteld als antwoord op juridische belemmeringen. 2 Voorstel tot een structurele herziening van de regulering, die ook gestoeld is op de lokale, decentrale productie, handel en gebruik van energie. 3 Ontwikkeling van voorstellen om de lokale (kleinschalige) markten rond LDE's vorm te geven. Ook de relatie tussen de lokale (kleinschalige) en grotere marktvloeren komt daarbij aan de orde. Aspecten als programma– verantwoordelijkheid, onbalansrisico's en de rol van energiebeurzen komen hierbij aan de orde. Aan dit deelonderzoek zal een promovendus werken. 4 Als promotieonderzoek zal de relatie tussen energie en gebiedsontwikkeling onderzocht worden. Dit leidt tot voorstellen om de wettelijke vereisten op de beleidsterreinen energie en leefomgeving goed op elkaar aan te laten sluiten.

Resultaat
Het onderzoek zal resulteren in nieuwe, innovatieve voorstellen voor de herziening van deze kaders. Op korte termijn zullen concrete voorstellen worden ontwikkeld voor het wegnemen van de meest knellende onderdelen in de huidige regulering. Daarna volgt het belangrijkste resultaat: een voorstel tot structurele aanpassing van wet- en regelgeving, dat óók is geënt op de lokale, decentrale productie van energie. Daarbij zal voor elektriciteit, gas en warmte zoveel mogelijk een gelijke benadering worden gekozen.