P2G Veendam

Haalbaarheidsstudie P2G Regio Veendam

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De industrie staat voor enorme uitdagingen op het gebied van energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). Deze uitdagingen gelden met name voor de energie-intensieve industrie. Elektrificatie is vaak geen optie, zeker niet bij directe verwarmingsprocessen, waarbij voor de juiste productkwaliteit de rookgassen en/of vlam direct in contact met het product moeten komen. De partners in deze studie zien waterstof voor dit soort energie-intensieve processen als kansrijk alternatief. Een schaalbare infrastructuur en betrouwbare toeleveringsketen van waterstof, die deze ambities ondersteunt, is daarbij cruciaal. Het idee is nu om een decentrale P2G waterstofketen te realiseren in de regio Oost- en MiddenGroningen, waarin de vraag naar en aanbod van waterstof direct aan elkaar wordt verbonden. De geplande aanwezigheid van een gesloten distributiesysteem (GDS), en daarmee van groene stroom voor groene waterstof, de aanwezigheid van industrie, maakt dat Veendam een interessante locatie is voor een koppeling tussen de productie van duurzaam opgewekte energie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Doelstelling
De partners in deze studie willen een onderzoek doen naar de technische en economische haalbaarheid om een pilot te realiseren in de regio Oost- en Midden-Groningen, waarin met een decentrale P2G waterstofketen de vraag naar en aanbod van waterstof direct aan elkaar wordt verbonden. Als de partners er in slagen om schakels en spelers in de keten op een optimale en kostenefficiënte manier te integreren biedt dit enerzijds perspectief aan de energie-intensieve industriein de regio om concrete stappen te zetten op het gebied van energietransitie en kan anderzijds de flexibiliteit van het energiesysteem in de regio worden vergroot. Doordat de beoogde decentrale P2G waterstofketen technisch en organisatorisch nieuw is en nog niet eerder op deze schaal en met deze toepassing is gebruikt, zijn er verschillende technische en economische haalbaarheidsvragen die beantwoord moeten worden. Dit zal inzicht geven in de concrete mogelijkheden om een pilotproject rondom een lokale P2G waterstofketen in de regio Veendam uit te voeren.

Korte omschrijving
In deze studie zullen diverse werkzaamheden plaatsvinden om de haalbaarheid van de beoogde pilot te onderzoeken. Het onderzoek is verder uitgesplitst in zes werkpakketten. De partners zullen aan de hand van literatuurstudie, desk research, eigen kennis, marktanalyses, overleg met potentiële partners en overleg met deskundigen inzicht genereren en vervolgens mogelijke oplossingen inventariseren op het gebied van technologische en economische haalbaarheid. De partners zullen hiernaast gezamenlijk onderzoek doen naar gestelde technische- en economische haalbaarheidsvragen en hier een rapport voor opstellen.

Resultaat
Het resultaat van de studie is dat inzicht ontstaat in de haalbaarheid van de uitvoering van een pilotproject rondom een lokale P2G waterstofketen in de regio Veendam. De studie zal concreet een interne en een externe publieksvriendelijke rapportage opleveren.