HIWP

haalbaarheidsstudie industriele warmtepomp

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Warmtepompen (WP) kunnen vele Mt CO2 besparen binnen de energie-intensieve industrie. Momenteel wordt de implementatie geremd een gebrek aan inzicht in hoe deze techniek kan worden toegepast binnen praktijksituaties. In deze studie werken Deltalinqs en de Hogeschool van Rotterdam samen om inzicht te krijgen in de praktijkaspecten van een warmtepompplaatsing. De studie behelst aantal praktische casestudies naar de toepasbaarheid gezien vanuit de gebruiker. Deze studie zal o.a. aangeven welke barrières er bestaan, welke kennisvragen er nog openstaan en kan leiden tot een uitrol van meerdere demonstratieprojecten in Rotterdam. Inzicht in deze barrières vormt de basis van de ontwikkeling van een WP-implementatie-expertsysteem door de Hogeschool Rotterdam dat procesingenieurs zal helpen WP-kansen te identificeren. In aanvulling tot de in de wetenschappelijke literatuur beschikbare modellen helpen deze studies met het garanderen van de praktische bruikbaarheid door het praktijk aspect te belichten en waarde te geven aan praktische limieten zoals variërende productie en beperkte plaatsingsruimte.

Doelstelling
De toepassing van warmtepompen binnen de energie-intensieve industrie wordt geremd door een gebrek aan kennis. Om deze lacune te overkomen en de potentie van warmtepomptechnologie volledig te benutten wordt er een expertsysteem ontwikkeld. Dit wordt bereikt door met behulp van simulaties en casestudies te komen tot een selectieprocedure voor de ideale locatie en technische uitvoering van een set van warmtepompen binnen een proces. Om dit te bereiken zijn inzichten vereist in praktische randvoorwaarden en het effect van variërende procescondities op het gebruik van een warmtepomp. Het doel van dit project is om in kaart te brengen wat deze praktische randvoorwaarden zijn en hoe deze een rol gaan spelen in de terugverdientijd van de warmtepomp. Aanvullend zal de data die wordt gegenereerd tijdens dit project worden gebruikt in simulaties om het effect van een warmtepomp binnen een variabel proces aan te tonen.

Korte omschrijving
De volgende onderdelen zijn uit te voeren bij drie bedrijven: (i) Selecteren en voorbereiden van de teams (incl literatuurstudie). (ii) Mobiliseren van de bedrijven en voorbereiden van een projectplan per bedrijf. (iii) Uitvoeren van systematische warmtehuishoudingsstudies op een gekozen proces en deze koppelen aan inzet van bekende typen WP. Geven van een advies voor de locatie en het type WP, alsmede de verwachte energiebesparing (iv) Bepalen van de technisch/economische haalbaarheid van de onderzochte cases op pre-feasibility niveau. Definiëren van randvoorwaarden voor succesvolle (technische en commerciële) inpassing van de bestaande WP als basis voor het ontwikkelen van een expertsysteem. (v) Discussie met leveranciers en FME, ISPT, ECN/TNO om richtlijnen te ontwikkelen voor verdere invoering van WP om daadwerkelijke emissiereducties te realiseren. (vi) Eindrapportage. (vii) Organisatie, projectmanagement.

Resultaat
Systematisch genereren van input voor de ontwikkeling van een expertsysteem, ofwel het in kaart brengen van het effect van praktische randvoorwaarden op terugverdientijd warmtepompen Tevens: - Meer bekendheid met WP technologie in de industrie in de Rotterdamse Haven - In kaart brengen en verlagen van de barrières tegen het gebruik van WP in de industrie - Input voor discussie FME, ISPT, leveranciers, ECN hoe verder te gaan met de opgeleverde lessen binnen het Warmtepomp Platform - Betrekken en enthousiasmeren van studenten voor vraagstukken in de Energie Transitie, ontwikkeling curriculum Hogeschool Rotterdam, recruitment opportunities voor bedrijven