groene formaline

Haalbaarheidsstudie Groene Formaline

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
TNO en DAREL zijn actief op zoek naar mogelijkheden om CO2 uit industriële emissies af te vangen en langdurig vast te leggen, in plaats van uit te stoten. Formaldehyde is een interessante kandidaat voor langdurige fixatie omdat dit grootschalig wordt gebruikt als chemische bouwsteen in duurzame eindproducten in bouw en isolatie. Ook economisch gezien is conversie van CO2 naar formaldehyde interessant omdat daarvoor relatief weinig kostbaar H2 nodig is. Formaldehyde wordt gemaakt en gebruikt, in de vorm van een waterige oplossing genaamd formaline. Deze formaline wordt traditioneel gemaakt uit methanol, die weer door oxidatie van fossiel gas wordt geproduceerd. In Nederland is de jaarlijkse productie ongeveer 1 miljoen ton formaline. TNO heeft een proces ontwikkeld en gepatenteerd om de afvang van CO2 uit rookgas te combineren met conversie naar formaline. T.o.v. de traditionele fabricage van formaline wordt op deze wijze dus CO2 uit het primaire productieproces hergebruikt/opgenomen, zodat we hier kunnen spreken van “groene” formaline.

Doelstelling
Het doel van de haalbaarheidsstudie is het bepalen van de omstandigheden waaronder de grootschalige afvang van CO2 en conversie in groene formaline interessant- is voor industriële spelers of te vormen consortia. In eerste instantie zal worden gekeken naar toepassing in de markt in Nederland, waar zowel CO2 emissie, formaline productie en formaline conversie naar half- en eindproducten op grote schaal worden toegepast. De studie moet de basis vormen voor de beslissing om te investeren in een eerste proeffabriek die de productie van groene formaline in Nederland in de praktijk zal bewijzen. Wij gaan ervan uit dat daarna meerdere grootschalige installaties in Nederland en ook daarbuiten kunnen worden gebouwd, en daarmee de toepassing van groene formaline en de reductie van CO2 emissies kan worden opgeschaald.

Korte omschrijving
In de haalbaarheidsstudie zal worden gekeken naar de volgende aspecten: - Technische uitvoerbaarheid - Milieu & Veiligheid aspecten - Economische en Commerciële haalbaarheid - Operationele haalbaarheid - Politieke haalbaarheid Daartoe zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: Project management Marktonderzoek Formaline producenten in Nederland Marktonderzoek Formaline consumenten in Nederland Desk en markt onderzoek bruikbare CO2 bronnen in Nederland Desk onderzoek technieken voor conversie van CO2 naar formaline Desk/markt onderzoek beschikbaarheid en kosten H2 Deskonderzoek regelgeving en kosten CO2-emissies Definitie van de voorwaarden waaronder groene formaline grootschalig kan worden gerealiseerd Definitie van de benodigde vervolgstappen om te komen tot de realisatie van een proeffabriek Rapportage

Resultaat
Het resultaat zal een solide onderbouwing zijn voor een investering in een pilot plant met daarin deelnemers, techniek en financiering. Deze onderbouwing wordt beschreven in een rapport met de volgende structuur: 1. Conclusies en Aanbevelingen 2. Introductie – achtergrond, doel en scope 3. Formaline producenten in Nederland 4. Formaline consumenten in Nederland 5. Bruikbare CO2 bronnen in Nederland 6. Technieken voor conversie van CO2 naar formaline 7. Beschikbaarheid en kosten H2 8. Regelgeving en kosten CO2-emissies 9. Voorwaarden waaronder groene formaline grootschalig kan worden gerealiseerd 10. Vervolgstappen om te komen tot de realisatie van een proeffabriek