GG

Groendak Gasvrij

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Groene daken zijn in opkomst door verschillende voordelen zoals schonere lucht, minder wateroverlast, meer biodiversiteit en een langere levensduur van het dak. Een voordeel blijft vaak onderbelicht: groene daken verlagen de energievraag van een gebouw aanzienlijk doordat er in de zomer minder koeling en in de winter minder verwarming nodig is. Onderzoek laat zien dat groene daken in de winter de warmtestroom door het dak naar buiten verlagen met 10 tot 30% en in de zomer de warmtestroom door het dak naar binnen verlagen met 70 tot 90%. De energiebehoefte wordt hier niet alleen mee verminderd, maar ook beter gebalanceerd. Hierdoor hoeft in de aardgasvrije toekomst minder (grijze) stroom gebruikt te worden voor verwarming en koeling. Tevens sluit een groendak zonnepanelen niet uit, de twee versterken elkaar zelfs. Een 5-jarig onderzoek in Berlijn laat zien dat zonnepanelen in combinatie met een groen dak jaarlijks 6% meer rendement opleveren. Dit maakt groene daken een geschikte kandidaat om te helpen de gebouwde omgeving klaar te stomen voor een aardgasvrije toekomst.

Doelstelling
Gasvrij Groendak richt zich op het bijdragen aan energieneutrale gebouwen in Nederland, door de eerste stap richting groene daken laagdrempeliger te maken. Hiervoor ontwikkelt het consortium een adviestool voor relevante stakeholders (zoals corporaties, gemeenten, VVE's). Deze bepaalt de geschiktheid voor en impact van groene daken. Hiermee wordt de bijdrage van groene daken aan het aardgasvrij maken van gebouwen, wijken en steden meetbaar. Binnen het project is het van belang om de energiebesparing van groene daken in de praktijk beter te bepalen, mede doordat de energiebesparing sterk varieert tussen de verschillende typen groene daken. Daarnaast hangt de geschiktheid van een dak af van verschillende eigenschappen van het gebouw zoals bouwjaar, type dakbedekking en belastbaarheid vs. belasting. Om dit voor elk dak apart te analyseren is tijdsintensief. In de adviestool is een scan voorzien die verschillende databronnen analyseert om de geschiktheid van het dak te bepalen. Hierdoor wordt op grootschalig (wijk)niveau inzichtelijk of daken geschikt zijn.

Korte omschrijving
De consortiumpartners zijn hoofdverantwoordelijk voor de volgende zaken: - Sobolt: Ontwikkelen van de adviestooling en projectmanagement. - TU/e: Onderzoek naar het effect van groene daken op de energievraag van de gebouwde omgeving. - Havensteder: Faciliteren testdaken en input vanuit de vraagzijde. - Sempergreen: Als marktpartij breed betrokken om domeinkennis in te brengen.

Resultaat
De voornaamste resultaten van het project zijn naar verwachting: 1. Meer zekerheid over de bijdrage van groene daken in relatie tot de inzet om 'aardgasvrij' te worden. Door onderzoek naar de impact van groene daken op de energievraag van gebouwen wordt de (mogelijke) bijdrage aan de transitie inzichtelijker. TU/e publiceert de onderzoeksresultaten. 2. Innovatieve adviestooling die het mogelijk maakt om de groendak potentie in relatie tot de aardgasvrije vraag te beantwoorden. Deze tooling is onder andere inzetbaar voor corporaties en bij de aanstaande wijkaanpak aardgasvrij van gemeenten. 3. Een significante bijdrage aan de groei van de groene dakenmarkt. Sempergreen is een van de bijdragers omdat zij marktgroei willen faciliteren. Het consortium verwacht door marktintroductie van de adviestool jaarlijks tot 5% extra groei te realiseren. Na 5 jaar tijd wordt hiermee een extra marktgroei van € 11.200.000 gerealiseerd. Tevens zijn deze extra groene daken (naar de huidige inschatting) goed voor een jaarlijkse energiebesparing van 15.3 TJ .