GW

Green Wedge

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Een doelstelling van het Nederlandse energiebeleid is om de energie efficiëntie in de industrie te verhogen met 20% in 2020. Zoals vermeld in Het Energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013), is sprake van een onderbenut potentieel voor verbetering van de energie efficiëntie. Dat terwijl de techniek voorhanden is en er geen economische barrières zijn. Uit een eerder project (Green by Choice, Green by Design) bleek dat dit onder meer is terug te voeren op de wijze waarop binnen organisaties het aspect energie efficiëntie al dan niet meeweegt in inkoopbeslissingen. Ook gebrek aan kennis over de potentiele (duurzame) alternatieven aan inkoopzijde speelt een belangrijke rol. Tot slot blijkt sprake van zelfcensuur aan de leverancierskant: Leveranciers bieden de meest duurzame variant van hun technologie pas aan wanneer hier uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Omdat deze vraag vaak niet wordt gesteld, blijven veel kansen voor verduurzaming onbenut. In het project Green Wedge wil het consortium zich daarom op de technologieaanbieders richten en samen met hen tot een effectievere aanpak komen om ervoor te zorgen dat inkopers kiezen voor de aanschaf van efficiëntere energietechnologie.

Doelstelling
Projectdoel is capacity building bij technologieleveranciers in het MKB met betrekking tot het ontwikkelen van proposities voor het aanbieden van efficiënte energietechnologie. Einddoel is dat technologieleveranciers een effectievere aanpak ontwikkelen om hun duurzame technologie proactief te vermarkten en zo bij te dragen aan de realisatie van het energiebesparingspotentieel van 40% besparing doordat inkopers voor state-of-the art oplossingen kiezen. Het consortium richt zich op leveranciers van energietechnologie uit het MKB aan de procesindustrie: bedrijven die zich bezighouden met het maken van grondstoffen, producten en halffabricaten op basis van vol- of semicontinue productie. Binnen deze definitie van procesindustrie valt een grote, heterogene groep branches, variërend van de chemische industrie tot metaal -, papier-, textiel-, en voedingsmiddelenindustrie. Diverse partijen die MKB leveranciers vertegenwoordigen of ondersteunen, zoals FME en NLGUTS, hebben aangegeven dat met name deze groep gebaat zou zijn bij meer kennis over het overtuigend presenteren van een 'groene' productpropositie aan potentiële klanten.

Korte omschrijving
Om het projectdoel te behalen wordt een workshopformat ontwikkeld voor en met leveranciers van procestechnologie in het MKB. Doel van deze workshop is om op effectieve wijze kennis over te dragen aan de doelgroep over het vermarkten van innovaties en het identificeren en uitbreiden van hun klantenkring. Na een inventarisatie van de relevante werkende principes van marktintroductie en een (confirmatieve) inventarisatie van leveranciers- en klantbehoeftes wordt een keuze uit passende werkvormen met een maximaal leereffect gemaakt wat betreft het toepassen van de nieuwe kennis binnen de doelgroep. Vervolgens zal twee maal een pilot workshop worden gepland, in samenwerking met relevante partijen vanuit brancheorganisaties die hun interesse al hebben aangegeven. Feedback en evaluatie van deze sessies worden gebruikt voor verdere aanscherping naar een definitief format, dat opnieuw twee maal wordt aangeboden. Voor de organisatie van de workshops wordt een beroep gedaan op netwerkorganisaties binnen de procesindustrie, met wie het definitieve format voor de workshop en de opgedane inzichten ook uiteindelijk worden gedeeld.

Resultaat
Het belangrijkste resultaat is het workshopformat, getiteld Green Wedge. De belofte van het format is: U leert een duurzame propositie zodanig voor het voetlicht te brengen bij bestaande en mogelijke klanten dat dit de klant-leverancier relatie positief beïnvloedt. Omdat leveranciers de 'duurzame kaart' vaak niet uitspelen uit angst een opdracht te verliezen, is het belangrijk om het verkrijgen en behouden van de goede klant-leverancier relatie centraal te stellen. Grootschalige deelname aan de workshop zal zorgen voor een versnelling in toepassing van beschikbare energietechnologie, door beter toegeruste technologieleveranciers en verbeterde klantcommunicatie bij zowel nieuwe ('green field') als optimalisatieprojecten. Hiermee draagt het project bij aan een besparing van energieverbruik tot 40% door market uptake van 'state of the art' technologie. De methodiek wordt ontwikkeld en getest voor en met leveranciers uit het MKB aan bedrijven in de procesindustrie. De kern van de werkwijze is ook te vertalen naar klant-leverancier relaties in andere sectoren, zoals de gebouwde omgeving.