FF

Future Factory

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het Future Factory consortium bestaan uit ervaren partijen die zich realiseren dat de schaal die in het MMIP wordt beoogd een enorme innovatie opgave met zich mee brengt. De huidige producten en productiefaciliteiten zijn niet geschikt voor zowel het prijsniveau als het leveringsvolume dat nodig is voor, de in het klimaatakkoord beoogde, 200.000 woningrenovaties per jaar. Het consortia bevat de meest succesvolle producenten/leveranciers van diepe renovatie proposities in Nederland die weten wat het betekent om te industrialiseren en te digitaliseren. Partijen ook die zich bewust zijn dat zelfs vanuit deze kopposities nog enorme stappen gemaakt moeten worden voor doorbraken in nieuwe producten en investeringen in productiemiddelen. MMIP, meerjarig missie gedreven innoveren, biedt de kans om ontwikkelagenda's te versnellen en vooral samen te richten tot integrale propositie ontwikkeling (bouwkundig, installatietechnisch, productietechniek, proces in de hele keten van toeleverancier, conceptaanbieder afnemer/gebruiker, via verkoop tot levering en service) en samen de productiefaciliteit vorm te geven.

Doelstelling
Het doel van dit innovatieplan is het ontwikkelen van een Future Factory die in 2025 jaarlijks 25.000 renovaties kan leveren die past op 40% van woningen in NL. De renovatie proposities zijn zowel voor de particuliere eigenaren als verhuurders beschikbaar via op hen afgestemde lever- en saleskanalen. De renovatie behelst een combinatie van betaalbare isolatiesystemen en fossielvrije energiesystemen. Door integrale propositie ontwikkeling en schaalgrootte in verkoop, levering en productie zijn de kosten met 40% gedaald zijn en de kwaliteit en klantbeleving van producten of renovaties sterk verbeterd zijn (comfort, energie-efficiëntie, renovatie overlast, geluid, mooier/fijner huis). De consortium leden die reeds aanzienlijke volumes renovatie maken (>500) kunnen hier dankbaar gebruik van maken. Door in een aantal generaties productontwikkelingen en onder praktijkomstandigheden te testen doen ze nieuwe kennis op waarmee ze de Future Factory vorm kunnen geven. Hierdoor ligt de focus naast technologieontwikkeling vooral op oplossingen die mensen uiteindelijk graag willen hebben.

Korte omschrijving
Het consortium ontwikkelt vanuit een programmatische aanpak de Future Factory, een productie-, toelever- en verkoopbedrijf waarmee op grote schaal woningen en woongebouwen verduurzaamd kunnen worden. In drie generaties wordt gewerkt aan de systeemverandering die nodig is voor deze ongekende schaal. De opschaling van generatie 1 (huidige productiefaciliteiten) naar prototype generatie 2 productiefaciliteiten en uiteindelijk de 3de generatie productiefaciliteit die 25.000 woningen per jaar kan leveren. De klantinteractie gebeurt binnen het programma. Niet ieder product leent zich echter voor massaproductie. Het daarvoor benodigde onderzoek en ontwikkeling van de bouwcomponenten wordt gedaan langs de lijnen, dakmodule, gevelmodule en installatiemodule.

Resultaat
1. Creëren van tenminste twee productiefaciliteiten, binnen beoogde looptijd van 5 jaar voor de productie van renovatiepakketten voor ca. 5.000 woningrenovaties per jaar; met significante verbeteringen in kwaliteit en kostprijs t.o.v. vandaag. 2. Ontwikkelen van een productiefaciliteit voor het produceren van dak en gevelelementen met daarin geïntegreerde energiesystemen met een capaciteit van 25.000 woningrenovaties per jaar, voor woningen die typologisch veel voorkomen (ca. 3,5 miljoen woningen in Nederland). Fabriekscomponenten (off-site): 20% kostenreductie door slimmer design, engineering en processing en het wegnemen van actoren en marges in de toeleveringsketen (ketenintegratie). In aanvulling hierop 20% kostenreductie door opschaling te behalen bij aantallen van >5.000 per jaar. Activiteiten en processen (on-site): 20% kostenreductie door andere methodes en processen. In aanvulling hierop 20% kostenreductie door schaal en optimalisaties bij toepassing van bouwstromen > 5.000 stuks per jaar. 3. Een aantal andere marktcondities verbeteren zodat consumenten een aantrekkelijk product kunnen aanschaffen.