FIREW

Financiering en realisatie energietransitie recente woonwijken

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De Kroeten is een jonge wijk bestaande uit ruim 900 woningen, enkele basisscholen en een medisch centrum, met een diversiteit aan eigendomsstructuren. Bewoners hebben de ambitie om de wijk en het energielabel van het vastgoed te verbeteren. Gezien de randvoorwaarden wordt voor deze wijk ingezet op een combinatie van lokale opwek van duurzame energie middels PV panelen en energiebesparing, onder andere door bewustwording van gedrag, in een collectieve aanpak. Dit schetst een belangrijk aspect waarmee ook andere recente woonwijken te maken krijgen: uitwerking van de Trias Energetica voor deze wijken levert in deze gevallen minder mogelijkheden voor bouwkundige verbetering maar meer voor collectieve locale opwekking (zon, wind, bio) en gedragsverandering. Die collectieve dimensie slaat direct neer op financiering en organisatie van de aanpak. Deze woonwijk is qua structuur exemplarisch, met de diverse eigendomsvormen en vormen van wonen als basis. Hiermee kan De Kroeten als voorbeeld gaan dienen voor vele nieuwe woonwijken in Nederland. Met het project wordt ook een aanzienlijke CO2 reductie bereikt.

Doelstelling
FIREW is gericht op het ontwikkelen van innovatieve, collectieve financieringsconstructies en het wegnemen van barrières voor financiering van collectieve invoering van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Hierbij richt FIREW zich op de energietransitie in de recente (na 1980 gebouwde) woonwijken in Nederland. Woonwijk 'De Kroeten' in Breda zal als uitgangscase dienen voor het ontwikkelen en in de praktijk testen van collectieve realisatieconcepten, samenwerkingsvormen en financieringsconcepten die specifiek gericht zijn op verduurzaming van bestaande, recent gebouwde woonwijken.

Korte omschrijving
De diversiteit aan deelnemende partijen in dit project maakt het uniek, evenals de combinatie van de bottom-up en top-down benadering. Naast bedrijven, (non-profit) organisaties, kennisinstellingen en de overheid zijn ook burgers betrokken bij het project. Het consortium dekt derhalve het gehele palet aan rollen die spelen bij dergelijke projecten. Vanaf de start zijn alle mogelijke partijen betrokken en wordt een praktijkcase als uitgangspunt genomen. Wat daadwerkelijk de mogelijkheid creëert om een 'win-win' situatie voor een ieder te realiseren vanaf de ontwikkeling. Daarbij ontstaat onder meer een vliegwiel van bottom-up vraag gestuurde kennisontwikkeling. De projectpartners in het consortium bekijken het project dus vanuit de invalshoek van onderzoek en de directe toepasbaarheid van nieuwe concepten, die vanuit de voorbeeldcase op te schalen zijn naar andere recente wijken in Breda, Nederland en het buitenland.